yabancı mahkemeler

TCK 96 Eziyet

Bir kimsenin bir başkasının fiziksel ya da manevi bütünlüğünü bozmak amacıyla yaptığı eylemler Türk Ceza Kanununda eziyet suçu olarak tanımlanır. Türk Ceza Kanununda eziyet cezai yaptırımı bulunan bir suç olarak kabul edilir. Yani bir başkasına eziyet etmenin yasal olarak cezai yaptırımı vardır.  Eziyet suçu ile ilgili hükümler Türk Ceza Kanunu 96. Maddede düzenlenmiştir. TCK 96 […]

TCK 95 Neticesi Sebebiyle Ağırlaştırılmış İşkence

Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış işkence suçlarından söz edilen TCK 95 madde uyarınca işkence sonucunda ortaya çıkan fiziksel ve ruhsal kusurlar nedeni ile faile verilen temel cezada artış olabilir. Bu bölümde neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış işkence suçu hakkında Türk Ceza Kanununda belirtilen hükümler hakkında bilgi veriyoruz. Neticesi sebebi ile ağırlaştırılmış işkence suçu Türk Ceza Kanununun  95. Maddesinde 4 […]

TCK 94 İşkence

Türk Ceza Kanunu üçüncü bölüm işkence ve eziyet konularına ayrılmıştır. 94. Maddede  işkence    hakkında hükümler düzenlenmiştir. İlgili maddede işkence tanımı, temel cezası ve cezayı arttıran sebepler üzerinde durulmaktadır. Türk Ceza Kanunu 94 maddede işkence hakkında belirlenmiş 6 fıkra bulunmaktadır. İçindekiler İşkence Nedir? İşkence ve Eziyet Arasında Fark Var mı? İşkence Kabul Edilen Eylemler Nedir? İşkence […]

TCK 93 Organ Veya Doku Ticareti Etkin Pişmanlık

Etkin pişmanlık bütün suçlarda uygulanmaz. Türk Ceza Kanununda etkin pişmanlık organ ve/veya doku ticareti suçu için önemli bir kriter olma özelliğini taşır. Böyle bir suç işlediği için etkin pişmanlık yaşayan failin alacağı cezada indirim yapılabileceği gibi duruma göre cezai hükümden muaf olması da sağlanabilir. Etkin pişmanlık bireyin yaptığı herhangi bir suç nedeniyle pişman olması ve […]

TCK 90 İnsan Üzerinde Deney

İnsan üzerinde deney yapılması Türk Ceza Kanuna göre suç kabul edilir. İnsan üzerinde deney yapan kişiler 1 yıl ila 3 yıl arasında hapis cezası alabilirler. Yapılan deneylerin bilimsel amaçla yapılmış olması söz konusu eylemi suç olmaktan çıkartmaz. TCK 90. madde kapsamında gerek sağlıklı, gerekse hasta insanlar üzerinde biyolojik ve/veya tıbbi deney yapılması Türk Ceza kanununa […]

TCK 89 Taksirle Yaralama

Herhangi bir davranışın taksirle yaralama suçu olarak kabul edilebilmesi için failin davranışının sonucunda suç kabul edilebilecek bir yaralama meydana geleceğini tahmin etmiş olması gerekir. Taksir kelimesi Türk Ceza Kanununda failin yapması gereken eylemi yeterli dikkatle ve/veya özenle yapmaması neticesinde yasalarda suç olarak tanımlanan fiilin gerçekleşmesi durumunu tanımlar. Herhangi bir şekilde kasıtlı olmayıp, taksirle işlenen suçlara […]

TCK 88 Kasten Yaralamanın İhmali Davranışla İşlenmesi

Türk Ceza Kanununda hükme bağlanan suçlar arasında yer alan kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi halinde, failin cezasında indirim yapılabilir. Türk Ceza Kanunu 88. Maddeye göre kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi durumunda yapılabilecek ceza indirimi, en fazla  karar verilen temel cezanın üçte ikisi oranında olabilir. Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmiş olmasına karar verilebilmesi için kasten öldürmenin […]

Madde 87 Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu Türk Ceza Kanunu 87. Maddesinde düzenlenmiştir. Esasen TCK 86.maddede kasten yaralama suçu hakkında gerekli hükümler belirtilmiştir. Fakat kasten yaralama sonucu TCK 87. Maddede belirtilen sonuçların ortaya çıkması halinde işlenen yaralama suçu, ağırlaştırılmış suç olarak kabul edilir. 87 Maddede belirtilen neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunun ilk aşaması 86. maddede tarif edilen […]

TCK 86 Kasten Yaralama

Türk Ceza Kanunun 86 maddesi uyarınca suç olarak kabul edilen kasten yaralama ‘’Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar’’ kapsamı içinde değerlendirilir. Bu bölümde kasten yaralama suçu hakkında Türk Ceza Kanununda belirtilen maddeler hakkında açıklayıcı bilgi veriyoruz. İçindekiler Kasten Yaralama Suçu Ne Demek? Kasten Yaralana Suçu Hangi Mahkeme Tarafından Değerlendirilir? Kasten Yaralama Suçunun Cezası Nedir? Kasten Yaralama Suçunun […]

TCK 85 Kasten Öldürme Taksirle Öldürme

Bu bölümde taksirle öldürme suçu hakkında bilgi veriyoruz. ‘’Taksir’’ kelime anlamıyla Türk Ceza Kanununda, failin dikkatsiz ve/veya özensiz davranışı neticesinde gerçekleşen bir davranışı nedeniyle yasal olarak suç kabul edilen bir sonucun gerçekleşeceğinin tahmin edilememesine rağmen, bahse konu suçun işlenmiş olması halidir. Daha sade bir anlatımla failin isteyerek yaptığı bir eylemin istenmeyen bir sonuca ulaşması nedeniyle […]

Başa dön