miras hukuku

Miras, Mirasın Reddi, Mirastan Feragat, Mirasçılıktan Çıkarma Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Miras, kısaca bir kimsenin vefatından dolayı ailesine kalan borçlar ve alacaklar da dahil olmak üzere tüm mal varlığına verilen isimdir. Miras konusu geçmişten günümüze kadar aileler arasında ciddi problemler oluşturmuştur. Miras, kişinin ölümünden sonra alt ve üst soyuna kalır bu kişiler yasal mirassçılardır. Vefat eden kişi mal varlığının tümünü ya da bir kısmını başka bir […]

Miras Hukukunda Saklı Pay Nedir?

Miras hukukunda saklı pay kavramı, mirasçıya bağlı ve yakın olan belirli kişilerin mirasçının mülkiyet hakkına sahip olması gerektiği fikrine dayanmaktadır. Mirasçılar, belirli mirasçıları desteklemek için kendi mülklerini (miras hakları ve borçlarının toplamı) özgürce koruma hakkına sahiptir ve bu mülklerin belirli kısımlarına kanunun koyucu tarafından belirlenen kişilerin erişimi engellenir.  Varis, mülkün bu bölümünü kullanamaz. Kanuna göre, […]

Türk Miras Hukukunda Mirastan Çıkarma

Türk miras hukukunda mirastan çıkarma konusu fazlaca araştırılmaktadır. Miras paylaşımı geçmişten günümüze sorunlara ve aileler arasında anlaşmazlıklara yol açan bir konudur. Miras hukuku, vefat eden ya da gaip durumdaki kişinin mal varlığının kime ve ne oranda bölüneceğini inceleyen hukuk alanıdır. Bunun yanında miras hukuku, mirası bırakan ve mirasçı olan kimselerin gerçekleştirebileceği işlemlerin tümünü kapsamaktadır. Ancak […]

Türk Miras Hukukunda Zümre Sistemi

Türk miras hukukunda zümre sistemi, Medeni Kanun düzenlemelerine göre kan hısımı olan kişilerin mirasçı olmasının temelini oluşturmaktadır. Derece sistemi olarak da adlandırılan zümre sistemi ile mirasta mal paylaşımı yapılır. Murisin vefat etmesi nedeni ile yapılan mirasın paylaşımı için uygulanan miras hukuku 3 zümre sistemi ile yapılır. Mirasın paylaşımında hak iddia edebilmek için belirlenen üç zümreden […]

Mirasta Tenkis Davası

Mirasta tenkis davası; miras bırakan bireyin tasarruf özgürlüğünü aşarak mirasçıların saklı pay oranlarına olumsuz etki oluşturduğu durumlarda açılmaktadır. Bu gibi durumlarda mirasçıların miras hakkını koruyabilmeleri için tasarrufa bir sınır koyulur. Tenkis davası ile miras bırakan kişinin sağlığında yapılan tasarruflar kanuni sınırların içerisine çekilir. Miras bırakan birey; miras durumunda saklı pay adı verilen kanuni sınıra kadar […]

Miras Hakkı Devredilir mi?

Miras hakkı bir kişiye başka bir kişiden kalmış olan bir haktır. Bu hak kapsamında kişiye mal ve para alma hakkı tanınır. Miras hakkı, ölen kişiden kaynaklı üçüncü bir kişiye kalan hak olarak da tanımlanabilir. Ancak kişi bu hakkını başka bir kişiye devredebilir. Bunun için kendi hakkıyla ve imzasıyla mirastan feragat etmesi gerekir. Miras hakkı Türk […]

Türk Miras Hukukunda Alacaklıların Korunması

Türk miras hukukunda alacaklıların korunması, kişilerin mirasçıdan alacaklı sayılmasını konu alır. Genel olarak mirasçıların, tereke borçlarının ödenmesinde sorumlu olunan ilke olarak da açıklanabilir. Tereke, mirasçının mirasa konu olan mallar anlamına gelir. Tereke borçları kapsamında, miras bırakan bireyin öldüğü gün ile birlikte icra takibinin başlaması gerekir. Bu kapsamda icra takip süresi se 3 gündür. Mirasçıların, terekelerden […]

Mirasın Reddi Süresi

Mirasın reddi süresi, miras bırakan kişinin ölmesi ile yasal olarak mirasçılarına düşen her türlü alacak ve mal varlığı üzerindeki hakların reddedilmesini kapsayan süredir. Miras bırakan kişinin ölümü ile kişinin tüm mal varlığı, borç ve alacak durumu miras süresi içerisinde işleme alınır. Mirasta hak sahibi olan kişilere, mal varlığı üzerindeki tüm yükümlülükleri de reddetme hakkı verilmektedir. […]

Miras Hukuku Nedir?

Miras hukuku, ölüm ya da gaiplik ile sonuçlanan durumlarda, murisin malvarlığının hangi şahıslara nasıl paylaştırılacağı konusunda düzenlemeler yapar. Mirasa konu olan yasal mirasçılar ile diğer mirasçılar arasındaki mal paylaşımları bazı şartlara bağlanmıştır. Mirasın paylaşım oranları, kanunda belirtilen usullerde murisin eşinin varlığına bağlı olarak değişir. Fakat mirasçılar, mirasa konu olan mal varlıklarından eşit oranlarda pay alacaktır. […]

Reddi Miras Nedir?

Reddi miras; kanuni ya da atanmış mirasçıların borç ve alacaklardan oluşan mirası kabul etmemeleri olarak tanımlanabilir. Mirasın reddi; mirasın intikalinden sonra mümkün olabilir. Miras bırakanın ölümü üzerine miras, hukuken mirasçılara geçmiş olur. Miras bırakan ölmeden miras reddedilemez. Reddi miras ya da mirasın reddedilmesi konusu, mirasçıları ilgilendiren önemli konular arasında yer alır. Mirasçılar iki şekilde mirasın reddedilmesi […]

Başa dön