#cezahukuku

TCK 85 Kasten Öldürme Taksirle Öldürme

Bu bölümde taksirle öldürme suçu hakkında bilgi veriyoruz. ‘’Taksir’’ kelime anlamıyla Türk Ceza Kanununda, failin dikkatsiz ve/veya özensiz davranışı neticesinde gerçekleşen bir davranışı nedeniyle yasal olarak suç kabul edilen bir sonucun gerçekleşeceğinin tahmin edilememesine rağmen, bahse konu suçun işlenmiş olması halidir. Daha sade bir anlatımla failin isteyerek yaptığı bir eylemin istenmeyen bir sonuca ulaşması nedeniyle […]

Suçta ve Cezada Kanunilik ilkesi nedir?

Suçta ve cezada kanunilik ilkesi nedir? Bu konuya açıklık 5237 numaralı Türk Ceza Kanunu’nun birinci kitap birinci kısım birinci bölüm ikinci maddesinde net olarak dile getirilmiştir. Türk Ceza Kanunu’nun birinci kitabında birinci kısım birinci bölüm ikinci maddesince kanunun açık ve net olarak suç saymadığı bir eylem için kimseye ceza uygulanamaz ve güvenlik tedbiri konamaz ibaresi […]

Türk Ceza Kanunu’nun Amacı

Kanun numarası 5237 olan Türk Ceza Kanunun birinci kitap, birinci kısım birinci bölümünde yer alan 1. maddesinde Türk Ceza Kanunu Amacı net bir şekilde dile getirilmiştir. Bu maddeye göre Türk Ceza Kanunun’un Amacı genel anlamda kişi hak ve özgürlüklerini korumaktayken aynı anda toplum barışını korumak ve suç işlenmesini önlemektir. Ayrıca Türk Ceza Kanunun amacı hukuk devletini […]

Başa dön