TCK 109 Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma Türk Ceza Kanunu uyarınca suç olarak kabul edilir. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu TCK 109.maddede 6 fıkra halinde hükme bağlanmıştır. Bütün bireyler istedikleri yere gitmek ve istedikleri yerde kalmak hakkına sahiptir. Herhangi bir kişiyi yasalara ters düşecek şekilde bir yere gitmeye zorlamak ya da bir yerde kalmasına engel olmak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu olarak değerlendirilir.

İçindekiler

 • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu Nedir?
 • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunun Nitelikli Hali Nedir?
 • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu İçin Uygulanan Cezai Yaptırım Nedir?
 • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu Nedeniyle, Kasten Yaralama Suçunun Neticesi Sebebiyle Ağırlaştırılmış Hallerde Verilecek Ceza Nedir?
 • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçuna Hangi Mahkeme Bakar?
 • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu Adli Para Cezasına Çevrilir Mi?
 • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunda Ceza Ertelemesi Olabilir Mi?
 • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunda Hükmün Açıklanması Geri Bırakılabilir Mi?
 • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu Şikayete Bağlı Suçlar Arasında Yer Alır Mı?
 • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu Uzlaşmaya Tabii Suçlar Arasında Yer Alır Mı?
 • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu Zamanaşımına Tabii Sayılır Mı?

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu Nedir?

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu aynı zamanda hürriyeti tahdit olarak da kabul edilir. Bir kimsenin hürriyetini tahdit etmek, onu hürriyetinden yoksun bırakmak bir başka deyişle özgürlüğünü kısıtlamak anlamına gelen bir suçtur.

Bireyin kendi hür iradesine göre hareket etme temel hakkının engellenmesi durumunda söz konusu kişi hürriyetinden yoksun bırakılmış olur. Kişinin hürriyetinin kısıtlanmasının suç sayılmasındaki temel amaç bireylerin hareket özgürlüğünün yasal olarak korunmasıdır.

Kişiyi herhangi bir yere bağlamak ya da kilit altında tutmak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu kapsamında olsa da, işlenen suçun hürriyeti tahdit olduğuna karar verilmesi için bireyin kilit altında tutulması ya da bağlanması şart değildir. Burada önemli olan kişinin bir yerden bir yere gitmesi ya da dilediği yerde kalmasının engellenmesidir. Örneğin denizde yüzmekte olan bir kişinin kıyafetlerinin alınması da bu suç kapsamında değerlendirilir.

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmanın suç sayılması için yapılan eylemenin kasıtlı olması gereklidir.

Kişinin hürriyetinden yoksun bırakılması kesintisiz suçtur. Söz konusu suç, birey özgürlüğünü kazanıncaya kadar devam ediyor kabul edilir. Suçun sonlanması ancak bireyin özgürlüğünü tam olarak kazanması ile gerçekleşir.

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunun Nitelikli Hali Nedir?

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna verilecek cezanın ağırlaşmasına sebep olabilecek suçun nitelikli halleri TCK 109.madde 2.3.,4.,5., ve 6 fıkralarda belirtilmiştir. Yasal olarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun nitelikli halleri şunlardır:

 • Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak için, cebir tehdit veya hile kullanılması
 • Söz konusu suçun silahla işlenmesi
 • Suçu birden fazla kişinin birleşerek işlemesi
 • Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu işlenmesinde amaç mağdurun yerine getirdiği kamu görevi olması
 • Failin kamu görevlisi olup, bu nüfuzunu kötüye kullanarak karşısındakinin hürriyetini tahdit altına alması
 • Söz konusu suçun failin üstsoy, altsoy bireylerine ya da eşine veya boşanmış olduğu eşine karşı işlenmesi
 • Suçun fiziksel ya da psikolojik koşullar nedeni ile kendini savunmaktan aciz bireye karşı işlenmesi
 • Kişi hürriyeti tahdit altına alındığı için ekonomik kayba uğraması
 • Failin suçu cinsel amaçla işlemesi hali

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu İçin Uygulanan Cezai Yaptırım Nedir?

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu için temel olarak belirlenen ceza 1 yıl ila 5 yıl arası hapis cezasıdır.

Suçun nitelikli halleri işlenmiş ise verilecek ceza arttırılır. Bu bilgiye göre suçun nitelikli halleri işlendiğinde yasada yer alan cezai yaptırımlar şunlardır:

 • Failin söz konusu suçu işlemek için cebir, tehdit ya da şiddet kullanması halinde verilecek cezanın sınırları 2 yıl ila 7 yıl arasına yükseltilir.
 • Aşağıdaki koşullar gerçekleştiğinde verilen temel ceza bir kat daha arttırılır.
  • Söz konusu suçun silahla işlenmesi,
  • Suçu birden fazla kişinin birleşerek işlemesi,
  • Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu işlenmesinde amacın mağdurun yerine getirdiği kamu görevi olması halinde,
  • Kişinin kamu görevlisi olup, bu nüfuzunu kötüye kullanarak karşısındakinin hürriyetini tahdit altına alması
  • Söz konusu suçun failin üstsoy, altsoy bireylerine ya da eşine veya boşanmış olduğu eşine karşı işlenmesi
  • Suçun fiziksel ya da psikolojik koşullar nedeni ile kendini savunmaktan aciz bireye karşı işlenmesi hali
 • Eğer mağdur, hürriyetinden yoksun bırakıldığı için ekonomik kayba uğramış ise bu durumda 1000 güne kadar adli para cezası verilebilir
 • Fail suçu cinsel amaçla işlemiş ise verilecek ceza yukarıdaki fıkralarda bildirilen cezanın  yarısı kadar daha arttırılır.

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu Nedeniyle, Kasten Yaralama Suçunun Neticesi Sebebiyle Ağırlaştırılmış Hallerde Verilecek Ceza Nedir?

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu işlemek için ya da suçu işlerken, mağdurun kasten yaralama suçu neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış hale düşmesi durumunda, bir önceki maddede sayılan cezalara kasten yaralama suçu için uygun görülen cezalar da ilave edilir.

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçuna Hangi Mahkeme Bakar?

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun işlenmesi halinde söz konusu davaya bakmakla yetkili mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Dava söz konusu suçun işlenmiş olduğu yerde görev yapan asliye ceza mahkemesinde görülür.

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu Adli Para Cezasına Çevrilir Mi?

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun temel halinin işlenmiş olması ve verilen cezanın da alt sınırdan olması koşuluyla, hükmedilen ceza adli para cezasına çevrilebilir.

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunda Ceza Ertelemesi Olabilir Mi?

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunda ceza ertelemesinden yararlanılabilmesi için suçun temel halinin işlenmiş olması ve verilen cezanın 2 yılı geçmemesi gereklidir. Suçun nitelikli halleri işlenmiş ise ceza ertelemesi gerçekleşmez.

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunda Hükmün Açıklanması Geri Bırakılabilir Mi?

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunda, failin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasından (HAGB) yararlanılabilmesi için suçun temel halinin işlenmiş olması ve verilen cezanın 2 yılı geçmemesi gereklidir. Suçun nitelikli halleri işlenmiş ise hükmün açıklanması geri bırakılmaz. 

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu Şikayete Bağlı Suçlar Arasında Yer Alır Mı?

Kişinin hürriyetinden yoksun bırakılması şikayete bağlı suçlara arasında değildir. Mağdur şikayetçi olsa da olmasa da, böyle bir suçun işlendiğinden haberdar olan savcılık makamı resen dava açabilir. Buna bağlı olarak, bu suç için belirlemiş bir şikayet süresi de bulunmamaktadır. Ayrıca mağdurun şikayetini geri çekmesinin davanın ilerlemesi üzerinde herhangi bir etki yaratmaz.

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu Uzlaşmaya Tabii Suçlar Arasında Yer Alır Mı?

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu yasalar uyarınca uzlaşmaya tabii suçlar arasında yer almaz. Yani söz konusu suç için mağdur ve failin bir üçüncü kişi tarafından uzlaştırılması yasal olarak mümkün değildir.

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu Zamanaşımına Tabii Sayılır Mı?

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu zamanaşımına tabii suçlar arasındadır. Suçun basit hali için belirlenen zaman aşımı süresi 8 yıl iken, suçun nitelikli halleri işlenmiş ise yasal olarak uygun bulunan zamanaşımı süresi 15 yıldır.

 • BU MAKALENİN TÜM TELİF HAKLARI AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN’A AİTTİR. İZİN ALINMADAN MAKALELERİMİZİN PAYLAŞILMASI DURUMUNDA YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR.
 • MAKALE SİTEMİZDE MAKALERELERİNİN PAYLAŞILMASINI İSTEYEN HUKUKÇU,HUKUK ÖĞRENCİSİ,AVUKAT VE DİĞER BRANŞLARDAN OLAN SİZ DEĞERLİ ARKADAŞLARIMIZ AD -SOYAD VE MAKALELERİNİ av.ibrahimhalilaydin@gmail.com  ADRESİNE GÖNDEREBİLİRLER. MAKALELERDE KONU SINIRLAMASI YOKTUR. ANCAK YAZIM KURALLARINA DİKKAT EDİLMESİ RİCA OLUNUR.
 • MAKALE İÇERİKLERİ AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN TARAFINDAN ÜRETİLMEKTE OLUP HERHANGİ BİR HUKUKİ TAVSİYE İÇERMEMEKTEDİR. OKUDUĞUNUZ BU MAKALELERE DAYANILARAK YAPTIĞINIZ HUKUKİ İŞLEMLERDE SORUMLULUK KABUL ETMİYORUZ. TAVSİYEMİZ HUKUKİ DESTEK İÇİN BİR AVUKATLA İLETİŞİME GEÇMENİZDİR.

Etiketler

#ailehukuku #cezahukuku #cezakanunu #TürkCezaKanunu #türkiye avukat bitcoin Boşanma Davası boşanma kararı emeklilik FETÖ FETÖ ÜYELİK hukuk devleti ilkesi hukuki danışmanlık Kasten öldürme kripto para kripto para kullanımı kripto para yasal mı KÖTÜ MUAMELE kıdem tazminatı mahkeme malulen emeklilik masumluk karinesi miras hakkı miras hukuku reddi miras SINIRDIŞI EDİLME sorgu SORGUDA AMAÇ SORGULAMA SORUŞTURMA tanıma ve tenfiz turk hukuku turk hukukunda bitcoin türk hukuku URFA AVUKAT vasiyetname Vasiyetnamede saklı payların ihlal edilmesi vasiyetname iptali vekalet vekaletverme yabancı mahkemeler YASAK SORGU İFADE ALMA İŞKENCE

TCK 109 Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön