Suçun Gece Vakti İşlenmesi

 Suçun gece vakti işlenmesi ile ilgili hükümler Türk Ceza Kanunu Onuncu bölümde yer alan “Mal Varlığına Karşı Suçlar” kısmında 143.madde kapsamında tek fıkra halinde belirtilmiştir. Suçun gece vakti işlenmesi, TCK 143. Madde uyarınca nitelikli hal almasına yol açar. Böyle bir durumda basit hırsızlık, nitelikli hırsızlık olarak değerlendirilmeye alınır.

Yargıtay kararına göre “hırsızlık suçunun hangi zaman diliminde işlendiği belirlenememişse, şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince gündüz vakti işlendiği kabul edilmelidir”

İçindekiler

 • Suçun Gece Vakti İşlenmesinin Önemi Nedir?
 • Suçun Gece Vakti İşlenmesi Sonucunda Uygulanan Cezai Yaptırım Nedir?
 • Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi Nedir?
 • Türk Ceza Kanununa Göre Gece Vakti Ne Zamandır?
 • Suçun Gece Vakti İşlenmesinde Ceza Artırımına Gidilmesinin Nedenleri Nedir?
 • Suçun Gece Vakti İşlenmesi Halinde Hangi Mahkeme Yetkilidir?
 • Suçun Gece Vakti İşlenmesi Halinde Adli Para Cezasına Çevrilir Mi?
 • Suçun Gece Vakti İşlenmesi Halinde Ceza Ertelemesi Olabilir Mi?
 • Hapis Cezasında Erteleme Şartları Nedir?
 • Suçun Gece Vakti İşlenmesi Halinde Hükmün Açıklanması Geri Bırakılabilir Mi?
 • Suçun Gece Vakti İşlenmesi Hali Şikayete Bağlı Suçlar Arasında Yer Alır Mı?
 • Suçun Gece Vakti İşlenmesi Hali Uzlaşmaya Tabii Suçlar Arasında Yer Alır Mı?
 • Suçun Gece Vakti İşlenmesi Hali Zamanaşımına Tabii Sayılır Mı?

Suçun Gece Vakti İşlenmesinin Önemi Nedir?

Suçun gece vakti işlenmesi, suçun işlendiği zaman dilimi bakımında nitelikli hal alması için yeterli sebep kabul edilir. Gece vakti işlendiği için nitelikli hal alan başlıca suçlar şunlardır:

 • Konut dokunulmazlığı ihlali
  • Hırsızlık
  • Yağma

Suçun Gece Vakti İşlenmesi Sonucunda Uygulanan Cezai Yaptırım Nedir?

Suçun gece vakti işlenmesi durumunda bahse konu suç, hırsızlık ise TCK 143.madde gereği verilen temel cezada yarısı kadar artırıma gidilir. Yine aynı şekilde gece vakti işlenen suç yağma ise TCK 149.maddesi uyarınca 10 yıl ila 15 yıl arasında hapis cezasına karar verilebilir.

Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi Nedir?

Şüpheden sanık yararlanır ya da bir başka deyimle “in dubio pro reo”  ilkesi Türk Ceza Kanununda yürürlükte olan bir uygulamadır. Bu ilkeye göre, iddia edilen bir durumun ispatı için kesin yargıya varılmasının mümkün olmadığı hallerde verilecek kararda sanığın yararı gözetilmelidir.

Hatta bu ilke kapsamında işlenen suçun faili tam ve kesin olarak belirlenemiyorsa, beraat kararı verilmesi uygun bulunabilir. Bu bilgiler ışığında Yargıtay 13. Ceza Dairesi 2020/5344 Esas 2020/ 5838 Kara sayılı 18.06.2023 tarihli belgede ‘’ suçun hangi zamanda işlendiği belirlenmemişse, şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereği gündüz vakti işlediği kabul edilmesi” gerektiği belirtilmiştir.

Türk Ceza Kanununa Göre Gece Vakti Ne Zamandır?

Türk Ceza Kanununda yürürlükteki maddelerde geçerliliğini koruyan gece vakti kavramı ile kast edilen zaman dilimi “ güneş batmasını takip eden 1 saat sonra başlar ve güneş doğasından 1 saat öncesine” kadar sürer.

Böyle bir durumun gelişmesi halinde hırsızlık suçunun temel hali ya da nitelikli halinin işlenmiş olmasından bağımsız olarak suç, nitelikli hırsızlık kapsamına girer ve hükme bağlanan cezada artırıma gidilir.

Suçun Gece Vakti İşlenmesinde Ceza Artırımına Gidilmesinin Nedenleri Nedir?

Suçun gece vakti işlenmesi halinde ceza artırımına gidilmesindeki sebepler şunlardır:

 • Gece vakti insanları korumasız ve güvenliğe muhtaç hale getirir.
 • Gecenin ilerleyen saatlerinde sokaklar boşalır.
 •  İşyerleri sahipsiz kalır.
 • Karanlık suç işlemeyi kolaylaştırır, kötü niyetli kişilerin daha rahat hareket etmesine imkan verir.
 • Gerek sokakta gerekse evde suç işlemek ve suç mahallinden uzaklaşmak, gündüze oranla çok daha kolaydır.

Özetle söylemek gerekirse gece vakti mağdurun kendini koruması zorlaşırken, failin suç işlemesi kolaylaşır. Suçun kolaylaşıyor olması cezai yaptırımın artırılmasına yol açar. Gece vakti işlenen hırsızlık suçu, gündüz vakti işlenen hırsızlık suçuna oranla daha yoğun bir haksızlık içerir.

Suçun Gece Vakti İşlenmesi Halinde Hangi Mahkeme Yetkilidir?

Suçun gece vakti işlenmesi neticesinde açılan davaya bakmakla yetkili mahkeme suçun işlendiği yerde görev yapan asliye ceza mahkemesidir. Suçun bir defadan fazla işlenmesi durumunda zincirleme suç işlenmiş kabul edilir. Davaya bakmakla yetkili mahkeme suçun en son işlendiği yerde görev yapan asliye ceza mahkemesidir.

Suçun Gece Vakti İşlenmesi Halinde Adli Para Cezasına Çevrilir Mi?

Mahkeme tarafından hükme bağlanan hapis cezasının adli para cezasına çevrilebilmesi için aranan ön şart, verilen hapis cezasının en fazla 1 yıl olmasıdır. Oysaki hırsızlık suçu gece vakti işlendiğinde, nitelikli hırsızlık kapsamına alınacağı için takdir edilecek cezanın minimum sınırı dahi 1 yıldan fazla olacaktır. Bu nedenle suçun gece vakti işlenmesi durumunda verilen hapis cezası, adli para cezasına çevrilemez.

Suçun Gece Vakti İşlenmesi Halinde Ceza Ertelemesi Olabilir Mi?

Mahkeme tarafından hükme bağlanan hapis cezasında ceza ertelemesi olabilmesi için aranan ön şart, verilen hapis cezasının en fazla 2 yıl olmasıdır. Oysaki hırsızlık suçu gece vakti işlendiğinde nitelikli hırsızlık kapsamına alınacağı için takdir edilecek cezanın minimum sınırı dahi 2 yıldan fazla olacaktır. Bu nedenle suçun gece vakti işlenmesi durumunda verilen cezada erteleme yapılması mümkün değildir. 

Buna karşılık failin yaşının 65’den büyük ya da 18’den küçük olması halinde ve  verilen cezanın 3 yıl olması durumunda da ceza ertelemesi yapılabilir.

Hapis Cezasında Erteleme Şartları Nedir?

Türk Ceza Kanunu uyarınca hapis cezasının ertelenmesi için aranan ön şartlar şunlardır:

 • Mahkeme tarafından hükmedilen cezanın hapis cezası olması
 • Mahkeme tarafından hükmedilen hapis cezasının en fazla 2 yıl olması
 • Hırsızlık suçundan hüküm giyen failin daha önceki hayatında kasıtlı bir suç işlememiş olması ya da bahse konu suç için en fazla 3 ay hapis cezası almış olması
 • Hırsızlık suçundan hüküm giyen failin aynı suçu yeniden işlemeyeceğine dair mahkemede olumlu kanaat oluşması
  • Failin yargılama sırasındaki tavır ve davranışları
  • Failin kişiliği
  • Faili suç işlemeye iten nedenler
  • Failin mahkumiyet kararı alınmadan önceki hayatı
  • Failin suç işledikten sonra ortaya koyduğu tavır ve davranışlar
  • Failin hayat tarzı
  • Failin içinde bulunduğu hayat şartları
  • Cezanın ertelenmesi halinde failin gösterebileceği tepki
 • Ceza ertelemesinin mağdurun ya da kamunun uğradığı zararın giderilmesi şartını kabul etmesi

Suçun Gece Vakti İşlenmesi Halinde Hükmün Açıklanması Geri Bırakılabilir Mi?

Mahkeme tarafından hükme bağlanan hapis cezasında, hükmün açıklanmasının geri bırakılabilmesi için aranan ön şart, verilen hapis cezasının en fazla 2 yıl olmasıdır. Oysaki hırsızlık suçu gece vakti işlendiğinde nitelikli hırsızlık kapsamına alınacağı için takdir edilecek cezanın minimum sınırı dahi 2 yıldan fazla olacaktır. Bu nedenle suçun gece vakti işlenmesi durumunda verilen cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılması mümkün değildir. 

Buna karşılık failin yaşının 65’den büyük ya da 18’den küçük olması halinde ve verilen cezanın 3 yıl olması durumunda da hükmün açıklanması geri bırakılabilir.

Suçun Gece Vakti İşlenmesi Hali Şikayete Bağlı Suçlar Arasında Yer Alır Mı?

Hırsızlık suçu gece vakti işlendiği takdirde, nitelikli hırsızlık kapsamında değerlendirilir. Nitelikli hırsızlık suçu şikayete bağlı suçlar arasında değildir. Hırsızlık suçunun işlendiği konusunda bilgi alan savcılık makamı mağdurun şikayette bulunmasını beklemeden, resen soruşturma ve kovuşturma başlatılmasına karar verebilir.

Nitelikli hırsızlık suçu şikayete bağlı olmadığı için mağdurun şikayetten vazgeçmesi, davanın gidişatı üzerinde etkili olmaz.

Suçun Gece Vakti İşlenmesi Hali Uzlaşmaya Tabii Suçlar Arasında Yer Alır Mı?

Türk Ceza Kanunu uyarınca basit hırsızlık suçu, uzlaşmaya tabii suçlar arasında yer alır. Fakat suçun gece vakti işlenmesi halinde,  suç nitelikli hırsızlık olur. Nitelikli hırsızlık suçu, uzlaşmaya tabii suçlar arasında yer alamaz. 

Nitelikli Hırsızlık Zamanaşımına Tabii Sayılır Mı?

Basit hırsızlık suçu zaman aşımına tabiidir. Basit hırsızlık için belirlenen zamanaşımı 8 yıldır. Hırsızlık suçunun gece vakti işlenmesi durumunda suç nitelikli hırsızlık haline gelir. Nitelikli hırsızlık suçu da zamanaşımına tabiidir. Fakat nitelikli hırsızlık için kanunda belirtilen zamanaşımı süresi 15 yıl olarak kabul edilmiştir. Suçun işlenmesini takip eden 15 yıl içinde herhangi bir mahkeme açılmaması ya da açılan mahkemenin sonuca bağlanmaması halinde dava zamanaşımından düşer.

 

 • BU MAKALENİN TÜM TELİF HAKLARI AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN’A AİTTİR. İZİN ALINMADAN MAKALELERİMİZİN PAYLAŞILMASI DURUMUNDA YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR.
 • MAKALE SİTEMİZDE MAKALERELERİNİN PAYLAŞILMASINI İSTEYEN HUKUKÇU,HUKUK ÖĞRENCİSİ,AVUKAT VE DİĞER BRANŞLARDAN OLAN SİZ DEĞERLİ ARKADAŞLARIMIZ AD -SOYAD VE MAKALELERİNİ av.ibrahimhalilaydin@gmail.com  ADRESİNE GÖNDEREBİLİRLER. MAKALELERDE KONU SINIRLAMASI YOKTUR. ANCAK YAZIM KURALLARINA DİKKAT EDİLMESİ RİCA OLUNUR.
 • MAKALE İÇERİKLERİ AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN TARAFINDAN ÜRETİLMEKTE OLUP HERHANGİ BİR HUKUKİ TAVSİYE İÇERMEMEKTEDİR. OKUDUĞUNUZ BU MAKALELERE DAYANILARAK YAPTIĞINIZ HUKUKİ İŞLEMLERDE SORUMLULUK KABUL ETMİYORUZ. TAVSİYEMİZ HUKUKİ DESTEK İÇİN BİR AVUKATLA İLETİŞİME GEÇMENİZDİR.

Etiketler

#ailehukuku #cezahukuku #cezakanunu #TürkCezaKanunu #türkiye avukat bitcoin Boşanma Davası boşanma kararı emeklilik FETÖ FETÖ ÜYELİK hukuk devleti ilkesi hukuki danışmanlık Kasten öldürme kripto para kripto para kullanımı kripto para yasal mı KÖTÜ MUAMELE kıdem tazminatı mahkeme malulen emeklilik masumluk karinesi miras hakkı miras hukuku reddi miras SINIRDIŞI EDİLME sorgu SORGUDA AMAÇ SORGULAMA SORUŞTURMA tanıma ve tenfiz turk hukuku turk hukukunda bitcoin türk hukuku URFA AVUKAT vasiyetname Vasiyetnamede saklı payların ihlal edilmesi vasiyetname iptali vekalet vekaletverme yabancı mahkemeler YASAK SORGU İFADE ALMA İŞKENCE

 

 Suçun Gece Vakti İşlenmesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön