Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması

Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre suç kabul edilir. Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması TCK 9. Bölümde   ‘’Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar’’ kısmında 133.maddede 3 fıkra halinde düzenlenmiştir. Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması eyleminin birbiri ile haberleşen ya da konuşan kişilerin rızası dışında yapılması halinde suçu işleyen kişi hapis veya adli para ödemesi ile cezalandırılır.

İçindekiler

 • Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi Ve Kayda Alınması Suçu Nedir?
 • Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi Ve Kayda Alınması Sonucunda Uygulanan Cezai Yaptırım Nedir?
 • Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi Ve Kayda Alınması Suçunun Nitelikli Halleri Nedir?
 • Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi Ve Kayda Alınması Suçuna Hangi Mahkeme Bakar?
 • Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi Ve Kayda Alınması İçin Verilen Ceza Adli Para Cezasına Çevrilir Mi?
 • Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi Ve Kayda Alınması Suçunda Ceza Ertelemesi Olabilir Mi?
 • Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi Ve Kayda Alınması Suçunda Hükmün Açıklanması Geri Bırakılabilir Mi?
 • Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi Ve Kayda Alınması Şikayete Bağlı Suçlar Arasında Yer Alır Mı?
 • Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi Ve Kayda Alınması Uzlaşmaya Tabii Suçlar Arasında Yer Alır Mı?
 • Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi Ve Kayda Alınması Suçu Zamanaşımına Tabii Sayılır Mı?

Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi Ve Kayda Alınması Suçu Nedir?

Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu denildiği zaman kast edilen durum, bireylerin birbirleri ile yaptıkları ve aralarında kalacağını düşündükleri konuşmaların bireylerden en az birisinin rızası olmadan dinlenmesi ve /veya kayıt altına alınmasıdır.

Dışarıya kapalı olarak gerçekleştirilen herhangi bir konuşmanın konuşmaya katılanların rızası dışında kayıt edilmesi TCK 133.madde uyarınca suç kabul edilmektedir.

Konuşan kişilerin rızası dışında olmak üzere kayıt altına alınan konuşma ya da söyleşiyi yasalara uygun olmayacak biçimde afişe eden kişi,  aynı madde kapsamında suç işlemiş kabul edilir. Konuşmaların nasıl ya da hangi yolla ifşa edildiği önemli olmayıp, burada önemli konu yasalara uygun olmayan bir şekilde konuşmaların ifşa edilmiş olmasıdır.

Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu genel olarak 3 şekilde işlenebilir. Söz konusu davranışın suç olabilmesi için gerekli koşullar şunlardır:

 • İki veya daha fazla kişinin aralarında yaptıklarını düşündükleri konuşmanın, konuşmaya taraf olmayan 3. şahıslar tarafından habersizce dinlenmesi ve/veya kayda alınması
 • Üç veya daha fazla kişinin aralarında kalacağını düşündükleri söyleşinin, diğerlerinin rızası dışında konuşmaya katılan kişilerden bir veya daha fazla birey tarafından kayıt altına alınması
 • Yapılan konuşmada taraf olan ve/veya taraf olmayan bireylerin, konuşmaya katılanların rızası dışında sahip oldukları verileri yasal olmayan biçimde ifşa etmesi

Bazı özel hallerde kişiler arasındaki konuşmanın dinlenmesi veya kayda alınması hukuka uygun bulunabilir. Söz gelimi ilgili davranış bir zorunluluk nedeniyle gerçekleştirilmiş olabilir. Konuşmaları kayıt altına alan bireyin, başka hiç bir biçimde kanıtlayamayacağı konuşmaları adli makamlara bildirmek amacıyla kaydetmesi böyle durumlara bir örnek sayılabilir. Burada önemli olan kayda alınan konuşma ya da söyleşilerin yasalara uygun biçimde kullanılmasıdır. Aksi takdirde gerçekleştirilen eylem suç kapsamında değerlendirilir. Bu tür durumlara verilebilecek örnekler şunlar olabilir:

 • Bireyin kendisine karşı gerçekleştirilen cinsel saldırı hakaret, tehdit, iftira ya da şantaj vb. suçları  yetkili makamlara sunmak için kayıt altına alması
 • Bireyin kendisine ve/ veya aile birliğine karşı yapılan onur zedeleyici haksız saldırıyı ilgili makamlara bildirmek ve/veya önlemek için konuşmaları kayıt altına alması

Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi Ve Kayda Alınması Sonucunda Uygulanan Cezai Yaptırım Nedir?

Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması eylemi için TCK 133.maddeye göre uygun görülen cezai yaptırımlar şunlardır:

 • En az iki kişi arasında dışarıya kapalı olduğu düşünülen konuşmanın taraflardan en az birisinin haberi ve /veya rızası olmadan dinlenmesi ve kayıt altına alınması halinde faile 2 yıl ila 5 yıl arasında hapis cezası verilir.
 • En az 3 kişi arasında taraflarca dışarıya kapalı olarak gerçekleştirildiği düşünülen konuşmaların ( söyleşilerin) konuşmaya katılan kişilerin haberi ya da rızası dışın kayıt altına alması halinde, faile 6 ay ila 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir.
 • Bireylerin dışarıya kapalı olarak yaptıklarını düşündükleri bir konuşmanın kaydı yolu ile elde edilen verilerin yasalara uygun olmayan biçimde ifşa edilmesi halinde, faile 2 yıl ila 5 yıl arasında değişen miktarlarda hapis cezası ve 4000 güne kadar adli para cezası verilebilir. Dışarı ifşa edilen verilerin, basın yayın yoluyla ya da başka bir şekilde duyurulması halinde hükmedilecek ceza yine 2 yıl ila 5 yıl arasında değişen hapis ve 4000 güne kadar adli para cezası olabilir.

Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi Ve Kayda Alınması Suçunun Nitelikli Halleri Nedir?

Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu işlendikten sonra bu şekilde elde edilen verilerin hukuka aykırı biçimde ifşa edilmesi suçun nitelikli halini oluşturur. Bu nedenle kişiler arasındaki konuşmayı dinleyerek kayıt altına alan faile suçun temel haline verilen cezaya oranla daha ağır bir ceza verilir.

Yukarıda belirtilen durumun dışında kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçunun aşağıdaki şekilde işlenmesi durumunda, suçun nitelikli hali gerçekleşmiş sayılır ve verilen temel ceza ½ oranında arttırılır.  Söz konusu suçun nitelikli sayılması için aranan koşullar şunlardır:

 • Suçu işleyen kişinin kamu görevlisi olup, görevi nedeniyle kendisine sağlanan yetkiyi kötüye kullanması
 • Suçu işleyen kişinin, sahip olduğu meslek ya da sanatın kendisine sağladığı kolaylıktan yararlanarak konuşmaları dışarıya ifşa etmesi

 Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi Ve Kayda Alınması Suçuna Hangi Mahkeme Bakar?

Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu işlendiği takdirde bu davaya bakmakla resmi olarak görevlendirilen mahkeme, asliye ceza mahkemesidir. Söz konusu suçun işlendiği yerde görev yapan asliye ceza mahkemesi bu davaya bakmak ve hüküm vermekle yetkilidir.

Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi Ve Kayda Alınması İçin Verilen Ceza Adli Para Cezasına Çevrilir Mi?

Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması için verilen cezanın adli para cezasına çevrilebilmesi için öncelikle verilen cezanın alt sınırının en fazla 1 yıl olması gereklidir. Yasal olarak, adli para cezası, hapis cezasına alternatif olarak verilir.

Bu durumda söz konusu suç nedeniyle 2 yıl ila 5 yıl arasında hapis cezasına hükmedilen hallerde, hapis cezası para cezasına çevrilemez.

Söz konusu suçun temel halinin işlenmesi sonucu verilecek ceza TCK 133.maddede 6 ay ile 2 yıl arası hapis cezası veya adli para cezası olarak seçenek şeklinde  belirtilmiştir. Böyle bir durumda hakim uygun seçenek olarak hapis cezasını tercih etmiş ise hakimin takdir yetkisi kapsamında verilen hapis cezası adli para cezasına çevrilemez.

Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi Ve Kayda Alınması Suçunda Ceza Ertelemesi Olabilir Mi?

Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçunda ceza ertelemesi hakimin takdir yetkisi dahilinde mümkündür. Ceza ertelemesi alan kişi kendisine verilen hapis cezasını, belli koşulları yerine getirmek suretiyle cezaevinde yatmadan ödeyebilir.

Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi Ve Kayda Alınması Suçunda Hükmün Açıklanması Geri Bırakılabilir Mi?

Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu nedeniyle verilen ceza hükmünün açıklanması, belli şartların sağlanması halinde hakimin takdir yetkisine bağlı olarak geri bırakılabilir. Böylece söz konusu suç nedeniyle ceza alan kişiye 5 yıl için denetimli serbestlik tanınır. Bu süre zarfında kişinin herhangi bir suça karışmaması halinde verilen ceza ortadan kalkabilir.

Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi Ve Kayda Alınması Şikayete Bağlı Suçlar Arasında Yer Alır Mı?

Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması şikayete bağlı suçlar arasındadır. Buna göre mağdurun suçun işlenmesini takip eden ilk 6 ay içinde resmi makamlara şikayette bulunması gereklidir. Mağdurun şikayetçi olmaması halinde, savcılık makamı resen böyle bir suç için dava açamaz.

Mağdurun şikayetini geri çekmesi davanın durdurulması için yeterlidir.

Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi Ve Kayda Alınması Uzlaşmaya Tabii Suçlar Arasında Yer Alır Mı?

Kişiler arasındaki konuşmanın dinlenmesi ve kayda alınması uzlaşmaya tabii suçlar arasında bulunur. Üçüncü bir tarafın fail ile mağdur arasına girerek bir anlaşmaya varılmasını sağlaması halinde dava düşebilir.

Bu nedenle söz konusu için mahkeme görülmeye başlanmadan önce mağdur ve fail arasındaki uzlaşma sürecinin bitmesi beklenir. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaz ise, ilgili dava asliye ceza mahkemesi tarafından değerlendirilir.

Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi Ve Kayda Alınması Suçu Zamanaşımına Tabii Sayılır Mı?

Kişiler arasındaki konuşmanın dinlenmesi ve kayda alınması suçunun işlenmesini takip eden 8 yıl bitiminde ilgili suç için herhangi bir dava açılmamış ya da açılan dava halen karara bağlanmamış ise zamanaşımı edeniyle davanın düşmesine karar verilir.

 • BU MAKALENİN TÜM TELİF HAKLARI AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN’A AİTTİR. İZİN ALINMADAN MAKALELERİMİZİN PAYLAŞILMASI DURUMUNDA YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR.
 • MAKALE SİTEMİZDE MAKALERELERİNİN PAYLAŞILMASINI İSTEYEN HUKUKÇU,HUKUK ÖĞRENCİSİ,AVUKAT VE DİĞER BRANŞLARDAN OLAN SİZ DEĞERLİ ARKADAŞLARIMIZ AD -SOYAD VE MAKALELERİNİ av.ibrahimhalilaydin@gmail.com  ADRESİNE GÖNDEREBİLİRLER. MAKALELERDE KONU SINIRLAMASI YOKTUR. ANCAK YAZIM KURALLARINA DİKKAT EDİLMESİ RİCA OLUNUR.
 • MAKALE İÇERİKLERİ AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN TARAFINDAN ÜRETİLMEKTE OLUP HERHANGİ BİR HUKUKİ TAVSİYE İÇERMEMEKTEDİR. OKUDUĞUNUZ BU MAKALELERE DAYANILARAK YAPTIĞINIZ HUKUKİ İŞLEMLERDE SORUMLULUK KABUL ETMİYORUZ. TAVSİYEMİZ HUKUKİ DESTEK İÇİN BİR AVUKATLA İLETİŞİME GEÇMENİZDİR.

Etiketler

#ailehukuku #cezahukuku #cezakanunu #TürkCezaKanunu #türkiye avukat bitcoin Boşanma Davası boşanma kararı emeklilik FETÖ FETÖ ÜYELİK hukuk devleti ilkesi hukuki danışmanlık Kasten öldürme kripto para kripto para kullanımı kripto para yasal mı KÖTÜ MUAMELE kıdem tazminatı mahkeme malulen emeklilik masumluk karinesi miras hakkı miras hukuku reddi miras SINIRDIŞI EDİLME sorgu SORGUDA AMAÇ SORGULAMA SORUŞTURMA tanıma ve tenfiz turk hukuku turk hukukunda bitcoin türk hukuku URFA AVUKAT vasiyetname Vasiyetnamede saklı payların ihlal edilmesi vasiyetname iptali vekalet vekaletverme yabancı mahkemeler YASAK SORGU İFADE ALMA İŞKENCE

 

Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön