Hakaret Suçu

 Hakaret suçu Türk Ceza Kanununda sekizinci bölümde yer alan ‘’Şerefe Karşı Suçlar’’ kısmında yer alır. Bir kimsenin bir başkasına hakaret suçu işlemesi halinde söz konusu kişiye TCK 125madde uyarınca hapis cezası verilir.

Hakaret suçu ve uygun bulunan cezası TCK125.maddede 5 fıkra halinde düzenlenmiştir. Hakaret eyleminin suç kabul edilmesi ile birlikte vatandaşın korunan değerleri şunlardır:

 • Bireyin şerefi
 • Bireyin haysiyeti
 • Bireyin namusu
 • Toplumdaki saygınlığı

İçindekiler

 • Hakaret Suçu Nedir?
 • Hakaret Suçu Sonucunda Uygulanan Cezai Yaptırım Nedir?
 • Hakaret Suçu Cezasında İndirim Uygulanır Mı?
 • Hakaret Suçunun Nitelikli Halleri Nedir?
 •  Hakaret Suçuna Hangi Mahkeme Bakar?
 • Hakaret Suçu Cezası Adli Para Cezasına Çevrilir Mi?
 • Hakaret Suçunda Ceza Ertelemesi Olabilir Mi?
 • Hakaret Suçunda Hükmün Açıklanması Geri Bırakılabilir Mi?
 • Hakaret Suçu Şikayete Bağlı Suçlar Arasında Yer Alır Mı?
 • Hakaret Suçu Uzlaşmaya Tabii Suçlar Arasında Yer Alır Mı?
 • Hakaret Suçu Zamanaşımına Tabii Sayılır Mı?

Hakaret Suçu Nedir?

Hakaret suçu TCK 125.maddede bireyin onurunu, şerefini ve itibarını yaralayabilecek nitelikte fiilen ya da bir kavram belirtilerek saldırıda bulunmak şeklinde tanımlanır. Hakaret suçunu mağdurun bulunmadığı bir ortamda işlenmiş olduğunun kabul edilmesi için söz konusu eylemin en az 3 kişi ile birlikte gerçekleştirilmiş olması şartı aranır.

Hakaret eyleminin mağdura sesli yazılı ve/veya görüntülü olarak ulaştırılması da hakaret suçu kapsamında incelenir.

Hakaret suçunu arttıran durumlar şunlardır:

 • Hakaret suçunun kamu görevlisine karşı görevi nedeniyle işlenmesi,
 • Hakaret suçunun bireyin dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç düşünce ve kanaatlerini açıklaması , değiştirmesi, görüşlerini yaymaya çalışması nedeniyle ya da bağlı olduğu dinin emir ve yasaklarına uyduğu için gerçekleştirilmesi
 • Hakaret suçunun kişinin bağlı olduğu dini inanç uyarınca kutsal sayılan değerlere karşı işlenmesi
 • Hakaretin suçunun alenen işlenmesi 
 • Toplu halde (kurul)görev yapan kamu çalışanlarına karşı yaptıkları görev nedeniyle hakaret edilmesi (bu durumunda söz konusu suç zincirleme suç kapsamında ele alınır.)

Hakaret Suçu Sonucunda Uygulanan Cezai Yaptırım Nedir?

Hakaret suçunun işleniş şekline bağlı olarak mahkeme tarafından verilecek ceza, değişiklik gösterebilir.

 • Hakaret suçunun aşağıda belirtilen basit halinin işlenmesi durumunda yasaya göre uygun görülen ceza 3 ay ila 2 yıl arası hapis veya adli para cezasıdır.
 • Hakaret suçunun bireyin onurunu, şerefini ve itibarını yaralayabilecek nitelikte fiilen ya da bir kavram belirtilerek saldırıda bulunarak işlenmesi
 • Hakaret suçunun mağdurun bulunmadığı bir ortamda işlenmiş olduğunun kabul edilmesi için söz konusu eylemin en az 3 kişi ile birlikte gerçekleştirilmiş olması şartı aranır.
 • Hakaret eyleminin mağdura sesli yazılı ve/veya görüntülü olarak ulaştırılması da hakaret suçu kapsamında incelenir.
 • Aşağıdaki hallerde hakaret suçu işleyen kimseye verilecek ceza 1 yıl hapis cezasından daha az olamaz.
 • Hakaret suçunun kamu görevlisine karşı, görevi yapması nedeniyle işlenmesi,
 • Hakaret suçunun bireyin dini siyasi sosyal felsefi inanç düşünce ve kanaatlerini açıklaması, değiştirmesi, görüşlerini yaymaya çalışması nedeniyle ya da bağlı olduğu dinin emir ve yasaklarına uyduğu için gerçekleştirilmesi
 • Hakaret suçunun kişinin bağlı olduğu dini inanç uyarınca kutsal sayılan değerlere karşı işlenmesi
 • Hakaretin suçunun alenen işlenmesi durumunda mahkeme tarafından hükme bağlanan cezaya 1/6 oranında ilave yapılır.
 • Toplu halde (kurul) görev yapan kamu çalışanlarına karşı, yaptıkları görev nedeniyle hakaret edilmesi durumunda söz konusu suç, zincirleme suç kapsamında ele alınır. Bu durumda zincirleme suç hakkında belirlenen cezai yaptırım maddelerine hükmedilir. Böyle hallerde verilen ceza 1/4 ya da 3/4 oranında arttırılır.

Hakaret Suçu Cezasında İndirim Uygulanır Mı?

Hakaret suçu bazı durumlarda karşılıklı işlenir. Hakaret suçunun ‘’karşılıklı hakaret suçu’’ olarak gerçekleştirilmesi halinde mahkeme aşağıdaki duruma uygun davranır:

 • Mahkeme taraflardan birisine ya da her ikisine ceza vermeyebilir.
 • Mahkeme taraflardan birine ya da her ikisine de verilen cezada indirim yapabilir.

Hakaret Suçunun Nitelikli Halleri Nedir?

Hakaret suçunun nitelikli olması halinde verilecek ceza 1 yıl ila 2 yıl arasında değişen hapis cezasıdır. Hakaret suçunun nitelikli kabul edilmesi için gerekli şartlar şunlardır:

 • Hakaret edilen bireyin kamu görevlisi olmasının yanı sıra söz konusu hakaretin görevini yaptığı için edilmiş olması hali
 • Hakaretin bireyin bağlı olduğu dine ait kutsal değerlere ya da dini özgürlüğünü kullanmasına karşı işlenmesi hali

 

Hakaret Suçuna Hangi Mahkeme Bakar?

Hakaret suçuna bakmakla resmi olarak yetkilendirilen mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Hakaret suçunu hükme bağlamak, suçun işlendiği yerde çalışan asliye ceza mahkemesinin görevidir.

Hakaret Suçu Cezası Adli Para Cezasına Çevrilir Mi?

Hakaret suçunun temel halinin işlenmesi halinde hakim tarafından verilecek ceza ya hapis cezası ya da adli para cezası olacaktır. Bu iki cezanın birlikte verilmesi söz konusu değildir.

Hakaret suçun nitelikli hali işlenmiş ise verilen ceza adli para cezasına çevrilebilir. Hükme bağlanacak adli para cezasının miktarı, hükmedilen hapis cezası gün sayısına göre hesaplanır.

Hakaret Suçunda Ceza Ertelemesi Olabilir Mi?

Hakaret suçu için verilen ceza için ceza ertelemesi uygulanabilir. Ceza ertelemesi uygulanabilmesi için gereken şartlar şunlardır:

 • Failin daha önceki hayatına ait kasıtlı bir suç işlememiş olması
 • Mahkemede failin tekrar aynı suçu işlemeyeceği izlenimini uyandırmış olması
 • Verilen cezanın en fazla 2 yıl hapis cezası olması. Mağdurun 18 yaşından küçük ya da 65 yaşından büyük olması halinde ceza ertelemesi için konulan hapis cezası sınırı 3 yıla çıkabilir.

Hakaret Suçunda Hükmün Açıklanması Geri Bırakılabilir Mi?

Hakaret suçunun işlenmesi sonucu mahkeme tarafından verilen hükmün açıklanması geri bırakılabilir. Bu durumda faile 5 yıllık denetimli serbestlik süresi tanınır ve bu süre zarfında failin hiçbir suça karışmaması halinde, hakkında açılan hakaret davası düşer.

Hakaret Suçu Şikayete Bağlı Suçlar Arasında Yer Alır Mı?

Hakaret suçunun kovuşturulması ve soruşturulması için hakaret uğrayan kişinin yani mağdurun şikayetçi olması gereklidir. Herhangi bir şikayet olmaksızın savcılık makamı basit hakaret suçu için resen mahkeme açmaz. Mağdurun şikayetten vazgeçmesi halinde dava düşer. Fakat bu durum suçun basit hali için geçerlidir.

Hakaret suçunun nitelikli halinin soruşturulması ve kovuşturulması için şikayet edilmesine gerek yoktur. Savcılık makamı resen dava açabilir. Böyle hallerde mağdurun şikayetini geri alması davanın gidişatı üzerinde etkili olmaz.

Hakaret Suçu Uzlaşmaya Tabii Suçlar Arasında Yer Alır Mı?

Hakaret suçu, basit hali ile işlenmiş ise dava açılması için mağdurun şikayetçi olması gerekir. Söz konusu suç aynı zamanda uzlaşmaya tabii suçlar arasında da yer alır. Üçüncü tarafın mağdur ile fail arasında iletişimi sağlayarak ortak bir noktada anlaşmalarının sağlanması sonucu davanın yürütülmesi durdurulabilir.

Hakaret Suçu Zamanaşımına Tabii Sayılır Mı?

Hakaret suçu basit hali işlenmiş ise, bu durumda dava açılması için mağdurun şikayetçi olması gereklidir. Mağdura tanınan şikayet süresi suçun işlenmesini takip eden 6 aylık zaman zarfı içindedir.

Hakaret suçu nitelikli hali işlenmiş ise söz konusu dava için zamanaşımı 8 yıl olarak belirlenmiştir.

 • BU MAKALENİN TÜM TELİF HAKLARI AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN’A AİTTİR. İZİN ALINMADAN MAKALELERİMİZİN PAYLAŞILMASI DURUMUNDA YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR.
 • MAKALE SİTEMİZDE MAKALERELERİNİN PAYLAŞILMASINI İSTEYEN HUKUKÇU,HUKUK ÖĞRENCİSİ,AVUKAT VE DİĞER BRANŞLARDAN OLAN SİZ DEĞERLİ ARKADAŞLARIMIZ AD -SOYAD VE MAKALELERİNİ av.ibrahimhalilaydin@gmail.com  ADRESİNE GÖNDEREBİLİRLER. MAKALELERDE KONU SINIRLAMASI YOKTUR. ANCAK YAZIM KURALLARINA DİKKAT EDİLMESİ RİCA OLUNUR.
 • MAKALE İÇERİKLERİ AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN TARAFINDAN ÜRETİLMEKTE OLUP HERHANGİ BİR HUKUKİ TAVSİYE İÇERMEMEKTEDİR. OKUDUĞUNUZ BU MAKALELERE DAYANILARAK YAPTIĞINIZ HUKUKİ İŞLEMLERDE SORUMLULUK KABUL ETMİYORUZ. TAVSİYEMİZ HUKUKİ DESTEK İÇİN BİR AVUKATLA İLETİŞİME GEÇMENİZDİR.

Etiketler

#ailehukuku #cezahukuku #cezakanunu #TürkCezaKanunu #türkiye avukat bitcoin Boşanma Davası boşanma kararı emeklilik FETÖ FETÖ ÜYELİK hukuk devleti ilkesi hukuki danışmanlık Kasten öldürme kripto para kripto para kullanımı kripto para yasal mı KÖTÜ MUAMELE kıdem tazminatı mahkeme malulen emeklilik masumluk karinesi miras hakkı miras hukuku reddi miras SINIRDIŞI EDİLME sorgu SORGUDA AMAÇ SORGULAMA SORUŞTURMA tanıma ve tenfiz turk hukuku turk hukukunda bitcoin türk hukuku URFA AVUKAT vasiyetname Vasiyetnamede saklı payların ihlal edilmesi vasiyetname iptali vekalet vekaletverme yabancı mahkemeler YASAK SORGU İFADE ALMA İŞKENCE

 

Hakaret Suçu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön