Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar İçin Nitelikli Haller

Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı işlenen suçların nitelikli haller başlığı altında toplanan yasal kuralları TCK 137.madde kapsamında belirtilmiştir. TCK 137.maddede haberleşmenin gizliliğinin ihlali, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlarının nitelikli halleri  ve  TCK uyarınca verilmesi uygun bulunan cezai yaptırımlar hakkında bilgi verilmektedir.

İçindekiler

 • Özel Hayata Ve Hayatın Gizli Alanına Karşı İşlenen Suç Nitelikli Haller Nedir?
 • Özel Hayata Ve Hayatın Gizli Alanına Karşı İşlenen Suçların Nitelikli Halleri Sonucunda Uygulanan Cezai Yaptırım Nedir?
 • Suçta Ceza Arttırılmasına Neden Olan Nitelikli Haller Hakkında
 • Özel Hayata Ve Hayatın Gizli Alanına Karşı İşlenen Suçun Mağduru ve/veya Faili Kimdir?
 • Özel Hayata Ve Hayatın Gizli Alanına Karşı İşlenen Suçların Nitelikli Halleri İçin Görevli  Mahkeme Hangisidir?
 • Özel Hayata Ve Hayatın Gizli Alanına Karşı İşlenen Suçların Nitelikli Halleri Adli Para Cezasına Çevrilir Mi?
 • Özel Hayata Ve Hayatın Gizli Alanına Karşı İşlenen Suçların Nitelikli Halleri Ceza Ertelemesi Olabilir Mi?
 • Özel Hayata Ve Hayatın Gizli Alanına Karşı İşlenen Suçların Nitelikli Halleri Hükmün Açıklanması Geri Bırakılabilir Mi?
 • Özel Hayata Ve Hayatın Gizli Alanına Karşı İşlenen Suçların Nitelikli Halleri Şikayete Bağlı Suçlar Arasında Yer Alır Mı?
 • Özel Hayata Ve Hayatın Gizli Alanına Karşı İşlenen Suçların Nitelikli Halleri Uzlaşmaya Tabii Suçlar Arasında Yer Alır Mı?
 • Özel Hayata Ve Hayatın Gizli Alanına Karşı İşlenen Suçların Nitelikli Halleri Zamanaşımına Tabii Sayılır Mı?

Özel Hayata Ve Hayatın Gizli Alanına Karşı İşlenen Suç Nitelikli Haller Nedir?

Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı işlenen suç için belirlenen nitelikli haller TCK 137 kapsamında aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. TCK 9. Bölümde ilk paragrafta sözü edilen suçları işleyen failin;

 • Kamu görevlisi olması ve/veya suçu işlerken kamu görevi tarafından kendisine verilen hak ve ayrıcalıkları kötüye kullanması,
 • Failin sahip olduğu belli bir meslek ve/veya sanatın kendisine sağladığı kolaylıklardan yararlanarak suç işlemesidir.

Özel Hayata Ve Hayatın Gizli Alanına Karşı İşlenen Suçların Nitelikli Halleri Sonucunda Uygulanan Cezai Yaptırım Nedir?

Haberleşmenin gizliliğinin ihlali, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlarının nitelikli haller kapsamında belirtilen şekilde işlenmesi durumunda, hakimin takdir yetkisine bağlı olarak verilecek ceza, yasal olarak belirlenen temel cezanın ½ si oranında arttırılır. Suçun nitelikli hali takdir edilen cezanın artmasına yol açar.

Suçta Ceza Arttırılmasına Neden Olan Nitelikli Haller Hakkında

Suçun kamu görevlisi tarafından işlenmiş olması nitelikli hale gelmesine sebep olur. Burada kamu görevlisi olarak kast edilen kişi kamu işlerinin yapılmasında sürekli ya da geçici olarak çalışan kişiler kast edilmektedir. Örneğin: Polis, milletvekili, bilirkişi, öğretmen vs. özel sektörde görev yapan bir meslek erbabı mahkeme kararı ile bilirkişi olarak atandığında görevi bitinceye kadar kamu görevlisi kabul edilir.

TCK 137 madde uyarınca suçun nitelikli hale geldiğini savunulması için söz konusu kamu görevlisinin görev icabı edinmiş olduğu yetkiyi kötü niyetle kullanmış olması şartı aranır. Görev tanımı dışında bir alanda suç işlemesi o kişi için 137maddede belirtilen nitelikli suç tanımı dışında kalır. Yani kendi görev tanımı dışında bir alanda suç işleyen kişi kamu görevlisi olsa dahi işlediği suç sırf bu nedenle nitelikli suç kapsamına alınmaz.

Ayrıca belirli bir meslek ya da sanat sahibi bireylerin TCK 137 kapsamında nitelikli suç işlemiş kabul edilmesi için görevleri sayesinde edindikleri özel bilgileri yaymaları ya da kötü niyetle kaydetmeleri gerekir. Sözgelimi doktor avukat, iletişim sektörü çalışanları vs. bazı özel bilgilere diğer insanlardan çok daha kolay ve çabuk erişebilirler. Sahip olunan bahse konu avantajın kötüye kullanılması suçun nitelikli hale gelmesine yol açar.

Özel Hayata Ve Hayatın Gizli Alanına Karşı İşlenen Suçun Mağduru ve/veya Faili Kimdir?

Özelhayata ve hayatın gizli alanına karşı işlenen suçunun  mağduru ve/veya faili herkes olabilir.

Özel Hayata Ve Hayatın Gizli Alanına Karşı İşlenen Suçların Nitelikli Halleri İçin Görevli  Mahkeme Hangisidir?

Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı olan suçların nitelikli halleri ortaya çıkması durumunda, söz konusu davaya bakmakla resmi olarak yetki verilen mahkemeler asliye ceza mahkemesidir. Suçun bir defadan fazla olarak zincirleme işlenmesi durumunda davaya bakmakla görevli mahkeme suçun en son işlendiği yerde görev yapan asliye ceza mahkemesidir.

Özel Hayata Ve Hayatın Gizli Alanına Karşı İşlenen Suçların Nitelikli Halleri Adli Para Cezasına Çevrilir Mi?

Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı işlenen suçlar için mahkeme tarafından verilen ceza adli para cezasına çevrilebilir. Fakat suçun nitelikli halinin işlenmesi durumunda verilen ceza temel cezanın ½ si oranında arttırılacağı için bahse konu cezanın adli para cezasına çevrilmesi uygun değildir.

Herhangi bir suçun adli para cezasına çevrilebilmesi için verilen cezanın en fazla 1 sene hapis cezası olması şartı bulunmaktadır. Söz konusu suçların temel cezası en az 1 yıl olup, nitelikli hallerin ortaya çıkması ile ceza süresi 1 yılı geçeceği için adli para cezası uygulamasına geçilmez.

Özel Hayata Ve Hayatın Gizli Alanına Karşı İşlenen Suçların Nitelikli Halleri Ceza Ertelemesi Olabilir Mi?

Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı işlenen suçların nitelikli halleri için verilen cezada, ceza ertelemesi yapılabilir. Ceza ertelemesi yapılabilmesi için gereken temel koşul verilen cezanın 2 yıldan daha az olmasıdır.

Buna göre hakim tarafından verilen hapis cezası kararının cezaevinde infaz edilmesinden belli şartlara bağlı olarak vazgeçilmesi mümkündür.  Failin mahkeme tarafından  belirlenen şartlı denetim zamanı boyunca hiçbir suça karışmaması gereklidir. Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde denetim süresi bittiğinde mahkeme tarafından verilen cezanın kaldırılması imkan dahilindedir.

Özel Hayata Ve Hayatın Gizli Alanına Karşı İşlenen Suçların Nitelikli Halleri Hükmün Açıklanması Geri Bırakılabilir Mi?

Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı işlenen suçların nitelikli halleri ortaya çıkmış ise belli koşullara bağlı olarak hükmün açıklanması geri bırakılabilir. Hükmün açıklanmasının mahkeme tarafından geri bırakıldığı tarihe kadar failin hiçbir suç olayına karışmaması istenir. Böyle bir durumda verilen cezanın, mahkemece belirlenen denetim süresi (5 yıl) sonunda ortadan kaldırılması mümkündür.

Hükmün açıklanabilmesinin geri bırakılabilmesi için gereken temel koşul verilen cezanın 2 yıldan daha az olmasıdır.

Özel Hayata Ve Hayatın Gizli Alanına Karşı İşlenen Suçların Nitelikli Halleri Şikayete Bağlı Suçlar Arasında Yer Alır Mı?

Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı işlenen suçların nitelikli halleri oluştuğu takdirde konunun kovuşturulması ve soruşturulması için mağdur ve/veya mağdurların şikayetçi olması şartı aranır. Bu tür suçlar için Cumhuriyet savcılarının herhangi bir şikayete bağlı olmadan resen dava açma yetkisi yoktur.

Davacının ya da mağdurun şikayetten vazgeçmesi durumunda dava düşmüş kabul edilir.

Özel Hayata Ve Hayatın Gizli Alanına Karşı İşlenen Suçların Nitelikli Halleri Uzlaşmaya Tabii Suçlar Arasında Yer Alır Mı?

Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı işlenen suçların nitelikli halleri ortaya çıkmış ise uzlaşma prosedürüne başvurulur. Yasalar gereği öncelikle tarafların kendi aralarında uzlaşması için gerekli aşamalar hayata geçirilir. Uzlaşma sürecinin sonucuna göre dava aşağıdaki gibi seyreder:

 • Uzlaşma sağlanamaması halinde davanın görülmesine devam edilir.
 • Uzlaşma sağlanması durumunda ise davanın yürütülmesi durdurulur.

Özel Hayata Ve Hayatın Gizli Alanına Karşı İşlenen Suçların Nitelikli Halleri Zamanaşımına Tabii Sayılır Mı?

Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı işlenen suçlar için belirlenen zamanaşımı süresi 8 yıldır. Suçun işlenmesini takip eden ilk 8 yıl içinde şikayete bağlı herhangi bir dava açılmamış ya da açılan dava sonuçlanmamış ise, zamanaşımı nedeniyle dava düşmüş kabul edilir.

 • BU MAKALENİN TÜM TELİF HAKLARI AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN’A AİTTİR. İZİN ALINMADAN MAKALELERİMİZİN PAYLAŞILMASI DURUMUNDA YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR.
 • MAKALE SİTEMİZDE MAKALERELERİNİN PAYLAŞILMASINI İSTEYEN HUKUKÇU,HUKUK ÖĞRENCİSİ,AVUKAT VE DİĞER BRANŞLARDAN OLAN SİZ DEĞERLİ ARKADAŞLARIMIZ AD -SOYAD VE MAKALELERİNİ av.ibrahimhalilaydin@gmail.com  ADRESİNE GÖNDEREBİLİRLER. MAKALELERDE KONU SINIRLAMASI YOKTUR. ANCAK YAZIM KURALLARINA DİKKAT EDİLMESİ RİCA OLUNUR.
 • MAKALE İÇERİKLERİ AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN TARAFINDAN ÜRETİLMEKTE OLUP HERHANGİ BİR HUKUKİ TAVSİYE İÇERMEMEKTEDİR. OKUDUĞUNUZ BU MAKALELERE DAYANILARAK YAPTIĞINIZ HUKUKİ İŞLEMLERDE SORUMLULUK KABUL ETMİYORUZ. TAVSİYEMİZ HUKUKİ DESTEK İÇİN BİR AVUKATLA İLETİŞİME GEÇMENİZDİR.

Etiketler

#ailehukuku #cezahukuku #cezakanunu #TürkCezaKanunu #türkiye avukat bitcoin Boşanma Davası boşanma kararı emeklilik FETÖ FETÖ ÜYELİK hukuk devleti ilkesi hukuki danışmanlık Kasten öldürme kripto para kripto para kullanımı kripto para yasal mı KÖTÜ MUAMELE kıdem tazminatı mahkeme malulen emeklilik masumluk karinesi miras hakkı miras hukuku reddi miras SINIRDIŞI EDİLME sorgu SORGUDA AMAÇ SORGULAMA SORUŞTURMA tanıma ve tenfiz turk hukuku turk hukukunda bitcoin türk hukuku URFA AVUKAT vasiyetname Vasiyetnamede saklı payların ihlal edilmesi vasiyetname iptali vekalet vekaletverme yabancı mahkemeler YASAK SORGU İFADE ALMA İŞKENCE

 

Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar İçin Nitelikli Haller

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön