KIZ ÇOCUKLARINDAN MİRAS KAÇIRMA

Ülkemizde miras konusunda en büyük sorunlardan birisi olan kız çocuklarından miras kaçırma üzerine hukuki açıdan bir değerlendirme yapılacaktır. Bu konunun iyi anlaşılması açısında kısımlara ayırılacaktır. soru- cevap şeklinde yazılacak olan makalemizde herkesin anlayabileceği açıklıkta olacaktır.

SORU 1 . MİRASTA PAYLAŞIM NASIL OLACAKTIR ?

Mirasbırakan geriye kalan mirasçıları arasında yapılacak olan paylaşım Türk medeni kanunu’nda açıkça düzenlenmiştir. bu düzenlemeye göre murisin altsoyu birinci dereceden mirasçılar olup ; murisin eşi altsoyla beraber mirasçıdır.mursin vefatından sonra geriye yalnızca altsoyu kalmışsa bu durumda miras , altsoy arasında eşit şekilde paylaştırılır. murisin eşi bulunması durumunda ise eş mirasın 1/4 ‘üne mirasçı olur. geriye kalan 3/4 lük kısım ise altsoy arasında paylaştırılır.

SORU 2. MİRASÇILAR ARASINDA CİNSİYET AYRIMI SÖZ KONUSU MUDUR ?

Miras ; mirasçılar arasında herhangi bir cinsiyet ayrımı söz konusu olmaksızın yasal payları oranında dağıtılır . Aşağıda Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddesinde bu durum kız -erkek ayrımı yapmadan açık bir şekilde düzenlenmiştir.

Madde 495- Mirasbırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur.
Çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar.
Mirasbırakandan önce ölmüş olan çocukların yerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi
altsoyları alır
.

SORU 3. MİRAS MURİS VEFAT ETMEDEN ERKEK ÇOCUKLARA DEVREDİLMİŞSE KENDİ PAYIMIZI ALABİLİR MİYİZ ?

Mirasbırakan vefat etmeden önce kız çocuklarının mirastan yararlanmasını engellemek için bunu erkek çocuklarına devretme durumu sıklıkla karşılanmaktadır . Ya da muris 3. kişilere devretmekte , ancak bu devir gerçek bir devir olmayıp üçüncü kişileri aldatmak amacıyla yapılmaktadır. Hukukumuzda ayrı bir başlık altında düzenlenmiş olan ve muvazaa olarak adlandırılan bu durumda kız çocukları mirasbırakanın vefatı halinde yasal yollara başvurma haklarına sahiptir. Muris muvazaasında mirasçıların bazılarını  devre dışı bırakmak için gerçeğe aykırı bir satış veya bir devir bulunmaktadır. Muris bağışlamak istediği malvarlığını satış gibi göstererek muvazaalı yani aldatıcı bir şekilde işlem yapmış olacağından dolayı saklı payları ihlal edilenler bu davayı açabileceklerdir.

SORU 4. MUVAZAALI DEVİR DURUMUNDA KİMLER DAVA AÇABİLİR?

Muris muvazaası durumunda miras hakkı ihlal edilen mirasçılar bu davayı açabilirler. Burada mirasçıların saklı pay sahibi olup olmamaları bir önem teşkil etmez. dolayısıyla murisin eşi ,çocukları , evlatlığı vd. bu davayı açabilirler .

SORU 5. MİRAS MUVAZAASI DAVALARINDA ZAMANAŞIMI VAR MIDIR ?

Muris muvazaası , mirasbırakanın vefatı halinde açabilir . Bu dava türünde zamanaşımı veya hak düşürücü süre bulunmamaktadır. Haklarının ihlal edildiğini öğrenen mirasçılar bu davayı zamanaşımı olmaksızın açabilirler .

SORU 6. MURİS MUVAZAASI DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME HANGİSİDİR?

Bu tür davalar Asliye Hukuk Mahkemesi’nin görev alınan girip yetkili mahkemeler ise tereke taşınmazlardan oluşuyorsa  taşınmazların bulunduğu yer mahkemeleridir. Taşınmaz dışında bir malvarlığı söz konusu ise mirasbırkanın son yerleşim yeri mahkemesi yetkili olur. 

SORU7. ERKEK KARDEŞLERİN MUVAZAALI ŞEKİLDE MALI 3. KİŞİLERE DEVRETMESİ DURUMUNDA DAVA AÇILABİLİR Mİ ?

Mirasbırakan mirası çocuklarına muvazaalı bir şekilde devretmiş ve çocuklarda 3. kişilere devretmiş ise dava hakkınız saklı kalır . Ancak üçüncü kişinin iyiniyetli olması onlar açısından olumlu sonuç doğuracaktır. Zira 3. kişi iyiniyetli ise bu durumda kazanımı korunur .Ancak yapılan devir muvazaalı ise iyiniyetin varlığından söz edilemeyeceği için kazanımı korunmayacaktır.

SORU8. ERKEK KARDEŞLERİN BİRİNE VERİLEN VEKALETİN KÖTÜYE KULLANILMASI DURUMUNDA MİRAS HAKKI NE OLUR ?

Günümüzde mirasbırkanın vefat etmesi halinde kalın mirasın iş ve işlemleri için kardeşler kendi aralarında birini temsilci olarak seçip noterden vekaletname düzenlemektedirler . Bu yetkiyi alan kişi  tek başına hareket edip mirası 3 . kişilere devretmekte ve böylece temsil ettikleri kişilerin rızaları dahilinde hareket ettikleri izlenimi vermektedirler . Kanun koyucu bu durumu kesinlikle korumamakta ve yapılan devirlerin iptali mümkün kılmaktadır. Bu konu ayrı bir dava konusu olup vekalet görevinin kötüye kullanılmasından dolayı açılması gerekmektedir. Bu konu ayrı bir makalede açıklanacaktır.

SORU9. BU DAVA TÜRÜNDE AVUKAT TUTMA ZORUNLULUĞU VAR  MIDIR ?

Muris muvazaası  ya da mirastan mal kaçırma şeklinde ifade edilen bu dava türünde uzmanlık gerektiren detaylar bulunmaktadır. Bu yüzden avukat tutma zorunluluğu bulunmamasına rağmen avukatın tercübesi ve bilgi ,birikimi davanın akıbetini sizin açınızdan olumlu olarak etkileyecektir. Bu konuda uzman bir avukattan yardım almanızı tavsiye etmekteyiz.

MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

ŞANLIURFA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE 

DAVACI : …………………… TC .  ADRES

VEKİLİ : AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN (UETS)  

DAVALILAR : …………………. TC . ADRES 

KONU : MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI 

HED……………………………………………….. :10.000 TL (On bin Türk Lirası) (Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile Harca esas bedel keşif ve bilirkişi raporundan sonra tespit edileceğinden eksik harç tamamlanacaktır.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkilin babası  2012 yılın kasın ayında vefat etmiş bulunmaktadır. Geriye müvekkilim dahil olmak üzere 5 tane mirasçı kalmıştır. Buna ilişkin veraset ilamını sayın mahkemeye sunuyoruz. 

Muris vefat etmeden önce yaşadığı bölgenin gelenek ve göreneklerine göre kız çocuklarının miras payının olmadığını söylemiş ve kız çocuklarına miras bırakmayacağını belirtmiştir. Bundan dolayı vefat etmeden önce mirası erkek çocukları arasında bölüştürmüş ve tapuda satış şeklinde devrini yapmıştır. muris devrettiği erkek çocukların devir tarihi itibariyle bu değerde malvarlığını alabilecek güçleri yoktur. Zira kendileri geçimlerini işçilikle sağlamışlardır. Ayrıca tapu kayıtlarında belirtilen satış bedeli gerçek değerin  çok altındadır. Buradan hareketle yapılan devrin muvazaalı olduğu açıktır.

Murisin geriye kalan mirasçılarında 3 kız çocuğunun bir pay almayışı ve bütün mirasın sadece 2 erkek çocuğu verilmiş olması yine muvazaanın varlığına işarettir.

Belirtilen sebeplerden dolayı işbu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

 Dava konusu Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Paşabağı mah. mahallesi, XX ada, XX parsel sayılı taşınmazın üçüncü kişilere devrinin önlenmesi amacıyla tapu kaydına İHTİYATİ TEDBİR konulmasını talep etmekteyiz.

 

HUKUKİ NEDENLER :TMK, HMK ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER :Tapu kayıtları,fakirlik belgesi, engelli raporu, kroki, keşif, tanık, bilirkişi ve sair deliller

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve sayın Mahkemenizce re’sen tespit edilecek gerekçelerle
Öncelikle Davalıların zikredilen taşınmazı başkasının adına devir ve temlikinin önlenmesi için ivedilikle ihtiyati tedbir kararı verilmesine;
Şanlıurfa ili Haliliye ilçesi Paşabağı mahallesi mevkiinde  XX ada ve X Parsel numaralarına kayıtlı taşınmaza ilişkin tapu kayıtlarının tescilinin İPTALİNE ve müvekkilİmin miras payı oranı ile adına TESCİLİNE,
Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yana tahmiline karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim.

                                                                       avukat ibrahim halil aydın

MAKALE YAZARLIĞI
SİTEMİZDE MAKALERELERİNİN PAYLAŞILMASINI İSTEYEN HUKUKÇU ,HUKUK ÖĞRENCİSİ,AVUKAT VE DİĞER BRANŞLARDAN OLAN SİZ DEĞERLİ ARKADAŞLARIMIZ AD -SOYAD VE MAKALELERİNİ av.ibrahimhalilaydin@gmail.com  ADRESİNE GÖNDEREBİLİRLER  . MAKALELERDE KONU SINIRLAMASI YOKTUR. ANCAK YAZIM KURALLARINA DİKKAT EDİLMESİ RİCA OLUNUR.

KIZ ÇOCUKLARINDAN MİRAS KAÇIRMA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön