Miras Hukuku

Miras Davası ve Davaları, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun değişik maddelerine göre açılmaktadır. Buna rağmen medeni kanunda bu isimde ayrı bir dava çeşidi yoktur. Buna karşılık yaşanan sorunun hukuki mahiyetine ve yapılmak istenen nihai hedefe göre aşağıda gösterildiği gibi isimlendirilecektir. Miras Paylaşımı Davaları, miras taksiminin tarafların iradesine göre yapılamaması ve hal ve şarta göre yapılmasının da mümkün olmaması durumunda açılan davalardır. Mirastan mal kaçırma davası muris muvazaası şeklinde ortaya çıkmaktadır. Murisin ölüme bağlı tasarruflarla ya da ölmeden önce yapmış olduğu hukuki işlemlerle terekeden mal kaçırmak için hileli satış ve bağışlama işlemleri yapmış olması halinde tapu kaydı hukuka aykırı olarak üzerine devredilen kişiye, bu kişi ölmüş ise yasal mirasçılarına karşı Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali ve Tescili Davası açılmalıdır. Miras Hukukunu ilgilendiren dava çeşitleri aşağıdaki gibi sıralanabilir. Bu davalarla ilgili açıklamalar ilgili yazı içeriğinden ulaşabilirsiniz. 1. Veraset İlamı ( Mirasçılık Belgesi ) 2. Mirasçılık Belgesinin ( Veraset İlamının ) İptali Davası 3. Terekenin Tespiti Davası 4. Ortaklığın Giderilmesi ( İzale-i Şuyu ) Davası 5. Tasarrufun İptali Davası 6. Tenkis Davası 7. Denkleştirme Davası 8. Mirastan Mal Kaçırma Davaları 9. Muris Muvazaası Davaları 10. Miras Nedeniyle İstihkak Davası 11. Çekişmesiz Yargı İşlerinden Doğan Miras Davaları

Başa dön