Malın Değerinin Az Olması

Malın değerinin az olması denildiğinde kast edilen mal hırsızlık suçuna konu eşyadır. Malın değerinin az olması hırsızlık suçuna verilecek ceza bakımından önem taşır. Malın değerinin az olması nedeniyle verilecek ceza hafifletilebilir. Malın değerinin az olması ile ilgili hüküm Türk Ceza Kanunu 145.maddede belirtilmiştir.

TCK 145.maddenin tam metni şöyledir.” Hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, suçun işleniş şekli ve özellikleri de göz önünde bulundurularak, ceza vermekten de vazgeçilebilir”

İçindekiler

 • Hırsızlık Suçunda Malın Değerinin Az Olması Nedir?
 • Hırsızlık Suçunda Malın Değerinin Az Olması Sonucunda Uygulanan Cezai Yaptırım Nedir?
 • Hırsızlık Suçunda Malın Değerinin Az Olması Halinin Verilecek Hüküm Üzerindeki Etkisi
 • Hırsızlık Suçunda Malın Değerinin Az Olmasının Ölçüsü Nedir?
 • Hırsızlık Suçunda Malın Değerinin Az Olması Durumunda Davaya Hangi Mahkeme Bakar?
 • Hırsızlık Suçunda Malın Değerinin Az Olması Verilen Cezanın Adli Para Cezasına Çevrilmesine Etki Eder Mi?
 • Hırsızlık Suçunda Malın Değerinin Az Olması Durumunda Ceza Ertelemesi Olabilir Mi?
 • Hırsızlık Suçunda Malın Değerinin Az Olması Durumunda Hükmün Açıklanması Geri Bırakılabilir Mi?
 • Hırsızlık Suçu Malın Değerinin Az Olması Durumunda Şikayete Bağlı Suçlar Arasında  Mı?
 • Hırsızlık Suçu Malın Değerinin Az Olması Durumunda Uzlaşmaya Tabii Suçlar Arasında Yer Alır Mı?
 • Hırsızlık Suçunda Malın Değeri Az İse Dava Zamanaşımına Tabii Sayılır Mı?

Hırsızlık Suçunda Malın Değerinin Az Olması Nedir?

Malın değerinin az olması ile yasada kast edilen durum failin hırsızlık sırasında daha çoğunu alabileceği halde sadece ihtiyacı kadar ya da alabileceğinden daha azını alması durumu kast edilir. Söz gelimi fail mağdurun cüzdanında binerce lira olmasına rağmen sadece 50 TL almış olması bu duruma örnek olabilir.

Malın değerinin az olması nedeniyle ceza indirimi hükmü verilebilecek malvarlığı ile ilgili suçlar şunlardır:

 • Hırsızlık suçu
 • Kullanma hırsızlığı suçu
 • Yağma suçu
 • Nitelikli yağma suçu
 • Zimmet suçu

Hırsızlık Suçunda Malın Değerinin Az Olması Sonucunda Uygulanan Cezai Yaptırım Nedir?

Malın değerinin az olması nedeniyle cezai indirime gidilmesi için aranan ön koşul failin çaldığı para ya da eşyanın piyasa değerinin yüksek olmamasıdır.

Bu durumda failin daha fazla çalabilme imkanı olmasına rağmen daha azını almış olması nedeniyle indirim yapılabilir. Malın değerinin az olması sonucu cezada uygulanacak indirime gerek tamamlanmış suçlarda gerekse teşebbüs aşamasında kalan işlenmemiş suçlarda da hükmedilebilir. Türk Ceza Kanunu 145. Madde uyarınca malın değerinin az olması ile suçun işleniş şekli ve özellikleri dikkate alınarak ceza verilmesinden vazgeçilebilir.

Bu madde ile söz konusu malın değerinin az olması nedeniyle hakime hiç ceza vermeme ya da verilen cezada indirim yapabilmesi için takdir yetkisi tanınmıştır. Bu durumda hakim verilecek cezada indirim ya da ceza vermeme seçeneklerinden birisini seçebileceği gibi hiç birisini seçmeme hakkına da sahiptir.

Hakim takdir yetkisini kullanarak cezada indirim yapılması ya da ceza vermekten vazgeçme yoluna gidilmesi için dikkate alınması gereken koşullar şunlardır:

 • Hırsızlık suçunun işlenme şekli
 • Hırsızlık suçunun özellikleri

Suçun işleniş şekli ve özellikleri hakkında örnek vermek gerekirse failin yiyecek çalması ya da yiyecekleri hırsızlık mahallinde yemek suretiyle tüketmesi  ya da fakir olduğu yasal olarak kabul edilen aile bireyinin ailedeki hasta bir fert için yiyecek ve/veya ilaç çalmasından bahsedilebilir.

TCK 145.maddesinde hakime cezada indirim yetkisi tanınmakla birlikte cezada ne ölçüde indirim yapılabileceği konusunda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Hırsızlık Suçunda Malın Değerinin Az Olması Halinin Verilecek Hüküm Üzerindeki Etkisi

Malın değerinin az olması, failin yapmış olduğu eylemin yasalara aykırı olmadığını göstermez. Bu nedenle hakimin cezada indirim yapabilmesi ya da cezadan vazgeçme yetkisi bulunmasına karşılık, verilen kararda failin beraat etmiş olduğu söylenemez. Malın değeri az olsa da yapılan eylem halen hırsızlıktır ve hırsızlık yasal olarak bir haksızlıktır. 

Dava sonucunda verilen hükümde beraat yerine kullanılan kalıp ifadeler şunlardır:

 • “…Kusurluluğu ortadan kaldıran bir hataya düşülmesi…”m 223/3 d bendi gereğince ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi
 • “…Kusurunun bulunmaması dolayısıyla…” m 223/3 d bendi gereğince ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesidir.

Hırsızlık Suçunda Malın Değerinin Az Olmasının Ölçüsü Nedir?

Hırsızlık suçuna konu olan mal ya da paranın toplam değerinin suçun işlendiği tarihteki asgari ücretin 1/10 oranından az bulunması halinde TCK 145. madde de belirtilen malın değerinin az olması nedeniyle cezada indirime gidilmesi ya da ceza verilmesinden vazgeçilmesi söz konusu olabilir.

Özetle yasal olarak az kabul edilen miktar, suçun işlendiği tarihte geçerli asgari ücretin en fazla 1/10 ‘u kadardır.

Hırsızlık Suçunda Malın Değerinin Az Olması Durumunda Davaya Hangi Mahkeme Bakar?

Hırsızlık suçuna konu olan malın değerinin az olması davaya bakmakla yetkili mahkemeyi değiştirmez. Hırsızlık suçuna bakmakla resmi olarak görevlendirilen mahkeme, suçun işlendiği yerde görev yapan asliye ceza mahkemesidir.

Hırsızlık Suçunda Malın Değerinin Az Olması Verilen Cezanın Adli Para Cezasına Çevrilmesine Etki Eder Mi?

Malın değerinin az olması durumunda hakim hırsızlık suçu için verilecek cezada indirme gidebilir. Böyle bir durumda verilecek ceza en fazla 1 yıl hapis ise işlenen suç için takdir edilen cezanın adli para cezasına çevrilebilmesi mümkündür.

Verilen hapis cezasının adli para cezasına çevrilebilmesi hakimin takdir yetkisi içerisindedir. Yani hakim uygun bulmadığı durumlarda verilen hapis cezasını adli para cezasına çevirmeyebilir.

Hırsızlık Suçunda Malın Değerinin Az Olması Durumunda Ceza Ertelemesi Olabilir Mi?

Malın değerinin az olması durumunda hakim hırsızlık suçu için verilecek cezada erteleme yoluna gidebilir. Böyle bir durumda verilecek ceza en fazla 2 yıl hapis ise işlenen suç için takdir edilen cezanın hakimin inisiyatifi kapsamında ertelenmesi mümkündür.

Verilen hapis cezasında ceza ertelemesi yapılıp yapılmayacağı hakimin takdir yetkisi içerisindedir. Yani hakim uygun bulmadığı durumlarda verilen hapis cezasının ertelenmesine hükmetmeyebilir. 

Hırsızlık Suçunda Malın Değerinin Az Olması Durumunda Hükmün Açıklanması Geri Bırakılabilir Mi?

Malın değerinin az olması durumunda hakim hırsızlık suçu için verilen hükmün açıklanması geri bırakılabilir. Böyle bir durumda verilecek ceza en fazla 2 yıl hapis ise işlenen suç için takdir edilen ceza hükmü açıklanması 5 yıllık bir zaman dilimi için geri bırakılabilir. Bu süre zarfında failin yasal olmayan hiçbir işe karışmaması şartı gereklidir.   Bu koşulun yerine getirilmesi halinde failin suç kaydı silinebilir.

Verilen ceza hükmünün açıklanmasının geri bırakılması hakimin takdir yetkisi içerisindedir. Yani hakim uygun bulmadığı durumlarda verilen ceza hükmünün açıklanmasını geri bırakmayı kabul etmeyebilir.

Hırsızlık Suçu Malın Değerinin Az Olması Durumunda Şikayete Bağlı Suçlar Arasında  Mı?

Hırsızlık suçu, çalınan malın değerinden bağımsız olarak, ister basit hırsızlık isterse nitelikli hırsızlık olsun şikayete bağlı suçlar arasında değildir. Böyle bir suçun işlendiğini haber alan savcılık makamı resen soruşturma ve kovuşturma başlatıp, yürütebilir.

Suç şikayete bağlı olmadığı için tanımlanan yasal bir şikayet süresi de bulunmamaktadır. Ancak suç işlenmesini takip eden 8 yıl boyunca mağdur dava açma yetkisine sahiptir.

Hırsızlık Suçu Malın Değerinin Az Olması Durumunda Uzlaşmaya Tabii Suçlar Arasında Yer Alır Mı?

Hırsızlık suçu şikayete bağlı suçlar arasında yer almamasına rağmen uzlaşmaya tabii suçlar arasındadır.

Hırsızlık Suçunda Malın Değeri Az İse Dava Zamanaşımına Tabii Sayılır Mı?

Hırsızlık suçu için zaman aşımı geçerlidir. Basit hırsızlık işlenmesini takip eden ilk 8 yıl, nitelikli hırsızlık suçunu takip eden ilk 15 yıl içinde konu ile ilgili herhangi bir mahkeme açılmamış ya da açılan mahkeme sonuçlanmış ise, dava zamanaşımı nedeniyle düşer. Malın değerinin az olması cezadan vazgeçilmesine yol açabilir.

Bütün bu anlatılanlardan anlaşılacağı gibi davada verilecek karar hakimin takdir yetkisine bağlıdır. Bu konuda da dava ilgili durumunun hakime iyi bir şekilde aktarılması önemlidir. Daha sonra olabilecek mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için konu hakkında deneyimi olan bir avukat ile işbirliği yapılması gereklidir.

 • BU MAKALENİN TÜM TELİF HAKLARI AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN’A AİTTİR. İZİN ALINMADAN MAKALELERİMİZİN PAYLAŞILMASI DURUMUNDA YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR.
 • MAKALE SİTEMİZDE MAKALERELERİNİN PAYLAŞILMASINI İSTEYEN HUKUKÇU,HUKUK ÖĞRENCİSİ,AVUKAT VE DİĞER BRANŞLARDAN OLAN SİZ DEĞERLİ ARKADAŞLARIMIZ AD -SOYAD VE MAKALELERİNİ av.ibrahimhalilaydin@gmail.com  ADRESİNE GÖNDEREBİLİRLER. MAKALELERDE KONU SINIRLAMASI YOKTUR. ANCAK YAZIM KURALLARINA DİKKAT EDİLMESİ RİCA OLUNUR.
 • MAKALE İÇERİKLERİ AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN TARAFINDAN ÜRETİLMEKTE OLUP HERHANGİ BİR HUKUKİ TAVSİYE İÇERMEMEKTEDİR. OKUDUĞUNUZ BU MAKALELERE DAYANILARAK YAPTIĞINIZ HUKUKİ İŞLEMLERDE SORUMLULUK KABUL ETMİYORUZ. TAVSİYEMİZ HUKUKİ DESTEK İÇİN BİR AVUKATLA İLETİŞİME GEÇMENİZDİR.

Etiketler

#ailehukuku #cezahukuku #cezakanunu #TürkCezaKanunu #türkiye avukat bitcoin Boşanma Davası boşanma kararı emeklilik FETÖ FETÖ ÜYELİK hukuk devleti ilkesi hukuki danışmanlık Kasten öldürme kripto para kripto para kullanımı kripto para yasal mı KÖTÜ MUAMELE kıdem tazminatı mahkeme malulen emeklilik masumluk karinesi miras hakkı miras hukuku reddi miras SINIRDIŞI EDİLME sorgu SORGUDA AMAÇ SORGULAMA SORUŞTURMA tanıma ve tenfiz turk hukuku turk hukukunda bitcoin türk hukuku URFA AVUKAT vasiyetname Vasiyetnamede saklı payların ihlal edilmesi vasiyetname iptali vekalet vekaletverme yabancı mahkemeler YASAK SORGU İFADE ALMA İŞKENCE

 

Malın Değerinin Az Olması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön