Kullanma Hırsızlığı

Kullanma hırsızlığı bireyin kendisine ait olmayan bir malı sahibinin rızası olmadan kullanması olarak tanımlanabilir. Kullanma hırsızlığı suçu Türk Ceza Kanunu 10. Bölümde 146 maddede tek fıkra halinde hükme bağlanmıştır.

Kullanma hırsızlığı ile ilgili 146.maddenin tam metni şöyledir:” Hırsızlık suçunun, malın geçici bir süre kullanılıp, zilyedine iade edilmek üzere işlenmesi halinde, şikayet üzerine verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir. Ancak malın suç işlemek için kullanılmış olması halinde bu hüküm uygulanmaz.”

İçindekiler

 • Kullanma Hırsızlığı Suçu Nedir?
 • Kullanma Hırsızlığı Suçunun Gerekçesi Nedir?
 • Kullanma Hırsızlığı Suçunun Maddi Unsurları Nedir?
 • Kullanma Hırsızlığı Suçunun Manevi Unsurları Nedir?
 • Kullanma Hırsızlığı Suçunun Nitelikli Hali Nedir?
 • Kullanma Hırsızlığı Sonucunda Uygulanan Cezai Yaptırım Nedir?
 • Kullanma Hırsızlığı Suçuna Hangi Mahkeme Bakar?
 • Kullanma Hırsızlığı Suçu Cezası Adli Para Cezasına Çevrilir Mi?
 • Kullanma Hırsızlığı Suçunda Ceza Ertelemesi Olabilir Mi?
 • Kullanma Hırsızlığı Suçunda Hükmün Açıklanması Geri Bırakılabilir Mi?
 • Kullanma Hırsızlığı Şikayete Bağlı Suçlar Arasında Yer Alır Mı?
 • Kullanma Hırsızlığı Uzlaşmaya Tabii Suçlar Arasında Yer Alır Mı?
 • Kullanma Hırsızlığı Suçu Zamanaşımına Tabii Sayılır Mı?

Kullanma Hırsızlığı Suçu Nedir?

Kullanma hırsızlığı suçu olarak TCK 146.maddede sözü edilen durumda failin taşınır bir mal/ eşyayı kısa bir süre sahibinden izin almadan kullanıp iade etmeyi amaçlamasıdır. Bu madde kapsamında en önemli konu failin aldığı malı kullandıktan sonra kendi isteği ile sahibine geri vermesidir. Failin izinsiz aldığı malı iade etmemesi durumunda, yapılan eylem kullanma hırsızlığı değil basit hırsızlık suçu ortaya çıkar.

Failin izinsiz almış olduğu malı kullandıktan sonra hasarlı bir şekilde geri vermesi halinde de iade şartı sağlanır fakat eylem, kasıtlı hırsızlık suçu olarak değerlendirilir.

Kullanma Hırsızlığı Suçunun Gerekçesi Nedir?

Kullanma hırsızlığı suçunun meydana geldiğinden söz edilebilmesi için failin hırsızlığa konu olan eşyayı sahibinin izni ve/veya rızası olmadan alması, kullanması ve daha sonra iade etmiş olması şartları aranır. Yargıtay kararları uyarınca söz konusu malın kullanma süresinin kısa olması da dikkat edilen noktalardan biridir.

Fakat kullanma hırsızlığı için sahibinden izinsiz alınan malın herhangi bir suç işlemek için kullanılmış olması durumunda TCK 146.maddede bahsedilen ceza indiriminden yararlanılamaz.

Kullanma Hırsızlığı Suçu Maddi Unsurları Nedir?

Kullanma hırsızlığı suçunun maddi unsurları şunlardır:

Fail

Kullanma hırsızlığı kapsamında failin sahip olduğu ayırıcı özellik, izinsiz aldığı ve kullandığı malı kendi isteği ile sahibine geri vermesidir. Bu suçta fail için yasada belirtilen başka özel bir koşul yoktur. Yani herkes fail olabilir.

Fiil

Kullanma hırsızlığı suçu kapsamında Yargıtay kararları uyarınca fiil, taşınır eşyanın sahibinden izinsiz olarak bulunduğu yerden alınması ve geçici süre kullanılması olarak tanımlanmıştır. Bahsi geçen sürenin kısa süre olması da değerlendirme kapsamında incelenen bir kriterdir.

Mağdur

Kullanma hırsızlığı suçunda bahsi geçen mağdur, malı elinden alınan ve izinsiz olarak kullanılan bireydir. Yasalar kapsamında bu suçun mağduru hakkında herhangi bir tanımlama yapılmamıştır. Söz konusu suçun mağduru herkes olabilir.

Kullanma Hırsızlığı Suçunun Manevi Unsurları Nedir?

Kullanma hırsızlığı suçu için yasalar nezdinde değerlendirilen manevi unsurları şunlardır:

 • Kullanma hırsızlığı suçunda failin taşınır eşyayı yararlanmak amacı güderek, kasıtlı almış olması gereklidir. Bahse konu malın, kullanımından sonra aynen geri verilmesi şartı aranır.
 • Kullanma hırsızlığı kapsamında alınan mal miktar olarak hesaplanabilecek bir mal ise, alındığı miktarda geri verilmiş olması gereklidir.
 • Hırsızlık suçuna konu edilen taşınır malın kullanımdan sonra, eksik iadesi durumunda suç, kullanma hırsızlığından çıkarak hırsızlık suçu kapsamına alınır. Yine aynı şekilde hırsızlık suçuna konu edilen malın yerine farklı bir malın sahibine geri verilmesi durumunda da suç, kullanma hırsızlığından çıkarak hırsızlık suçu kapsamına girer.
 • Kullanma hırsızlığı izinsiz alınan malın kullanıldıktan sonra sahibine geri verilmesi ile tamamlanmış kabul edilir.
 • Kullanma hırsızlığına konu olabilen taşınır mallar tükenen mallar olamaz. Kullanma hırsızlığından bahsedilebilmesi için, izinsiz olarak alınan taşınır malın kullanıldığında tüketilememesi gereklidir.

Kullanma Hırsızlığı Suçunun Nitelikli Hali Nedir?

Kullanma hırsızlığı için sahibinden izinsiz olarak alınan malın kullanımı sırasında suç işlenmiş olması ya da söz konusu taşınır malın suç işlemek amacıyla izinsiz olarak alınması durumunda suçun nitelikli halinin meydana gelmesine yol açılır ve TCK.146. maddede sözü edilen ceza indirimi uygulamaya alınmaz.

Kullanma Hırsızlığı Sonucunda Uygulanan Cezai Yaptırım Nedir?

Kullanma hırsızlığı suçu, yasal düzenlemelerde sözü geçen bir suç türüdür. Basit hırsızlık suçunun daha az ceza gerektiren bir şekli olarak da tanımlanabilir. Burada suçun hafiflemesine yol açan en önemli nokta, failin malı kullandıktan sonra iade etmek isteğini taşıması ve kullandıktan sonra sahibine geri vermesidir. Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde verilecek cezada 1/2 oranında indirim uygulanır.

Sahibinden izinsiz olarak alınan malın eksik iadesi ve/veya farklı bir ikame mal ile iadesinin söz konusu olması halinde suç, kullanma hırsızlığından çıkar ve basit hırsızlık kapsamına girer.

Sahibinden izinsiz olarak yerinden alınıp kullanılan malda, kullanım nedeniyle eskime olması durumunda tazminat hükümlerinde bahsedilebilir.

TCK 146. Maddede belirtilen cezai indirimden yararlanılabilmesi için sahibinden izinsiz alınan malın kullanımı yasal çerçevede gerçekleşmelidir. Söz konusu malın yasalara uygun olmayan biçimde kullanılması durumunda yasada söz edilen ½ oranında cezai indirimden yararlanılamaz.

Kullanma Hırsızlığı Suçuna Hangi Mahkeme Bakar?

Kullanma hırsızlığı davalarına bakmakla resmi olarak yetkilendirilen mahkeme suçun işlendiği yerde görev yapan asliye ceza mahkemeleridir. Suçun birden fazla defa zincirleme olarak yapılması halinde bahse konu suç, zincirleme suç kapsamında değerlendirilir ve suçun en son işlendiği yerde görevli asliye ceza mahkemesinin görev alanı içine girer.

Kullanma Hırsızlığı Suçu Cezası Adli Para Cezasına Çevrilir Mi?

Kullanma hırsızlığı suçu için hükme bağlanan karar gereği verilen hapis cezası adli para cezasına çevrilebilir. Kullanma hırsızlığı nedeniyle verilen cezanın 30 günden daha az hapis cezası olması ya da failin yaşının 18 ila 65 yaş aralığının dışında olması durumunda hükmedilen ceza, adli para cezasına çevrilebilir. Bu koşullardan bağımsız olarak takdir edilen cezanın en fazla 1 yıl hapis olması durumunda da cezanın adli para cezasına çevrilebilmesi hakimin inisiyatifine bırakılan bir konudur. 

Adli para cezası alan failin cezayı erteletmesi ya da hükmün geri bırakılması koşullarından faydalanabilmesi mümkün değildir.

Kullanma Hırsızlığı Suçunda Ceza Ertelemesi Olabilir Mi?

Kullanma hırsızlığı suçunda ceza ertelemesi olabilir. Böyle bir durumda hakim faile denetimli serbestlik süresi verir. Böylece fail cezasını, cezaevinde fiilen yatmadan da tamamlayabilir. Sürenin bitiminde failin yasal olmayan herhangi bir eylemde bulunmadığı tespit edilirse verilen cezanın kaldırılması mümkündür

Kullanma Hırsızlığı Suçunda Hükmün Açıklanması Geri Bırakılabilir Mi?

Kullanma hırsızlığı suçunda hükmün açıklanması geri bırakılabilir. Mahkeme tarafından, hükmün açıklanmasının geri bırakılması için faile tanınan süre dolduğunda failin bu zaman zarfında herhangi bir suça karışmamış olması koşuluyla verilen ceza ortadan kaldırılabilir.

Kullanma Hırsızlığı Şikayete Bağlı Suçlar Arasında Yer Alır Mı?

Kullanma hırsızlığının soruşturulup, kovuşturulabilmesi için mağdurun şikayette bulunması gereklidir. Herhangi bir şikayet olmadan, savcılık makamının kullanma hırsızlığı için soruşturma ve kovuşturma yapması uygun değildir. Ayrıca mağdurun şikayetinden vazgeçmesi durumunda davaya devam edilmez.

Kullanma Hırsızlığı Uzlaşmaya Tabii Suçlar Arasında Yer Alır Mı?

Kullanma hırsızlığı şikayete bağlı pek çok diğer suç gibi aynı zamanda uzlaşmaya da tabii bir suçtur. Bu nedenle mahkeme görülmeden önce fail ve mağdurun arabulucuya müracaat ederek uzlaşma işlemlerini tamamlaması istenir. Fail ile mağdur arasında uzlaşma olması durumunda dava düşer. Fail ile mağdur arasında uzlaşma olmaması halinde ise söz konusu dava için mahkeme süreci sonunda  hakim tarafından hüküm verilir.

Kullanma Hırsızlığı Suçu Zamanaşımına Tabii Sayılır Mı?

Kullanma hırsızlığı suçu zamanaşımına tabiidir. Hırsızlık suçu için yasal olarak belirlenen zamanaşımı 8 yıldır. Kullanma hırsızlığının gerçekleşmesinin üzerinden 8 yıl geçmesine karşılık herhangi bir dava açılmaması ya da açılan davanın sonuca bağlanmaması halinde dava zamanaşımına bağlı olarak düşer.

 • BU MAKALENİN TÜM TELİF HAKLARI AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN’A AİTTİR. İZİN ALINMADAN MAKALELERİMİZİN PAYLAŞILMASI DURUMUNDA YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR.
 • MAKALE SİTEMİZDE MAKALERELERİNİN PAYLAŞILMASINI İSTEYEN HUKUKÇU,HUKUK ÖĞRENCİSİ,AVUKAT VE DİĞER BRANŞLARDAN OLAN SİZ DEĞERLİ ARKADAŞLARIMIZ AD -SOYAD VE MAKALELERİNİ av.ibrahimhalilaydin@gmail.com  ADRESİNE GÖNDEREBİLİRLER. MAKALELERDE KONU SINIRLAMASI YOKTUR. ANCAK YAZIM KURALLARINA DİKKAT EDİLMESİ RİCA OLUNUR.
 • MAKALE İÇERİKLERİ AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN TARAFINDAN ÜRETİLMEKTE OLUP HERHANGİ BİR HUKUKİ TAVSİYE İÇERMEMEKTEDİR. OKUDUĞUNUZ BU MAKALELERE DAYANILARAK YAPTIĞINIZ HUKUKİ İŞLEMLERDE SORUMLULUK KABUL ETMİYORUZ. TAVSİYEMİZ HUKUKİ DESTEK İÇİN BİR AVUKATLA İLETİŞİME GEÇMENİZDİR.

Etiketler

#ailehukuku #cezahukuku #cezakanunu #TürkCezaKanunu #türkiye avukat bitcoin Boşanma Davası boşanma kararı emeklilik FETÖ FETÖ ÜYELİK hukuk devleti ilkesi hukuki danışmanlık Kasten öldürme kripto para kripto para kullanımı kripto para yasal mı KÖTÜ MUAMELE kıdem tazminatı mahkeme malulen emeklilik masumluk karinesi miras hakkı miras hukuku reddi miras SINIRDIŞI EDİLME sorgu SORGUDA AMAÇ SORGULAMA SORUŞTURMA tanıma ve tenfiz turk hukuku turk hukukunda bitcoin türk hukuku URFA AVUKAT vasiyetname Vasiyetnamede saklı payların ihlal edilmesi vasiyetname iptali vekalet vekaletverme yabancı mahkemeler YASAK SORGU İFADE ALMA İŞKENCE

 

Kullanma Hırsızlığı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön