Kıdem İhbar Tazminatı

Çalıştığınız iş yerine ve kuruma açabileceğiniz davalardan biri de kıdem tazminatı davasıdır. Kıdem tazminatı alabilmeniz ve bunun için dava açabilmeniz için öncelik olarak dilekçe hazırlanmanız gerekmektedir. Kıdem tazminatı ihbar dilekçesi aşağıdaki gibi düzenlenmelidir;

ŞANLIURFA SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                                       …….

DAVACI                :…….

VEKİLLERİ           :…….

DAVALI                :…….

KONU                 : Fazlaya İlişkin Talep ve Dava Hakkımız Saklı Kalmak Kaydıyla ……. Kıdem Tazminatının ……. Tarihinden İtibaren En yüksek Reeskont Faizi ile ve ……. İhbar Tazminatının ……. Tarihinden İtibaren Yasal Faizi İle Birlikte Tahsili Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR   :1-Müvekkilemiz ……. 1985 yılından beri davalı işyerinde …….. Müdürlüğünde sekreter olarak çalışmaktayken ../../…. tarihinde Disiplin Kurulunun ../../…. tarih ve ../…. kararı gereği X. Dönem Toplu-İş Sözleşmesinin 8/C-4 maddesi ve 1475 Sayılı Yasanın 17/2 bendi uyarınca fazla mesaiye gelmediği halde fazla mesai ücreti alarak haksız kazanç elde ettiği ve bu suretle Şirketi zarara uğrattığı gerekçesiyle hizmet akdi tazminatsız olarak feshedilmiş olup bu durum müvekkilemize ……. Noterliğinin ……. tarih ve ……. yevmiye nolu ihtarnamesi ile bildirilmiştir.

2-Müvekkilemizin hizmet akdinin feshine karşı yapmış olduğu itirazda Disiplin Kurulunun ../../…. Tarih ve ../…. Sayılı Kararı ile ret olunmuştur.

3-Davalı Şirket ../../…. Tarih ve ../…. sayılı kararında “Genel Müdürlük Makamının ../../…. tarih ve ….. sayılı onayları ile, ….. Müdürlüğünde yapılan tetkiklerde …. ve …. yıllarında ….. Müdürlüğü puantörü tarafından iki nüsha olarak hazırlanıp ….. Müdürlüğünce onaylandıktan sonra haftalık fazla mesai formlarının Personel ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gönderilen bazı nüshalarına puantör ……… tarafından ilave isim ve fazla mesailer yazılarak haksız kazanç  sağlandığı tespit edildiği, müvekkilemizin de 19 gün işe gelmeksizin fazla mesai aldığı” bildirilmiş ve iş akdi tazminatsız olarak feshedilmiştir.

4-Müvekkilemizin hizmet akdinin feshine ilişkin olaydan hiç bir şekilde haberi yoktur. Söz konusu fazla mesailer müvekkilemizin bilgisi dışında puantör ……… tarafından yazılmıştır. Müvekkilemiz işyerinde istendiğinde mesaiye kalmıştır. Puantör ……… kendi yaptığı haksız kazanç sağlama eylemlerine kılıf uydurmak için bir çok personeli mesai yapmış gibi göstererek eylemine yasal zemin hazırlamış ve müvekkilemizin mağduriyetine neden olmuştur.

5-Bu olayın ortaya çıkmasından sonra müvekkilemizin yapmış olduğu araştırma sonucu fazla mesai yaptığı halde fazla mesai yapmış gözükmediği günlerinde mevcut olduğu ortaya çıkmıştır. Fazla mesai çizelgesine kaç saat mesai yapıldığı puantör …….. tarafından yazılmaktadır. Bunun müvekkilemiz tarafından kontrolü mümkün olmamaktadır. Müvekkilemiz …. yıldan beri davalı işyerinde dürüstlüğü ve işe bağlılığı ile tanınan bir insandır. Bu yola başvurarak haksız kazanç sağlaması mümkün değildir. İş yerinde sekreter olarak çalışan tek bayan personel olduğundan maaşını karşılaştırabileceği veya hesaplayabileceği bir arkadaşı dahi mevcut değildir. Bu nedenle maaşındaki eksik veya fazla ödemeyi fark etmesi mümkün değildir.

6-Kaldı ki  müvekkilemiz söz konusu tarihler arasında hiç fazla mesaide yapmamış değildir.  Fazla mesailer puantör …….. tarafından gelişigüzel ve ilkel bir teknikle yazıldığından fazla mesai yapılan günlerde mesai yapılmamış, yapılmayan günlerde fazla mesai yapılmış görünmektedir. Bu durumdan müvekkilemizin sorumlu tutulması mümkün değildir. İş Kanunu 17/2 maddenin müvekkilim aleyhine uygulanması yasal değildir, burada ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller puantör …….. eylemidir. Başkasının eyleminden müvekkilemizin sorumlu tutulması mümkün değildir.

YASAL NEDENLER : İş K., HUMK ve İlgili Mevzuat

KANITLAR               :

  1. İş Yeri Disiplin Kurulunun 1998/2 ve 3 Sayılı Kararları,
  2. ……Noterliğinin ../../…. Tarih ve … Y.nolu İhtar.
  3. ….. Noterliğinin ../../….Tarih ve …. Y.nolu İhtar.
  4. İş Yeri Dosyasının Celbi,
  5. Sigorta Sicil Dosyasının Celbi,
  6. Tanıklar,
  7. Bilirkişi İncelemesi,
  8. Yasal ve Takdiri Diğer kanıtlar vs.

CEVAP SÜRESİ     : 10 Gündür

İSTEM SONUCU  : Arz edilen ve resen görülecek nedenlerle fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla ……. Kıdem Tazminatının ……. tarihinden itibaren en yüksek reeskont faizi ile ……. İhbar Tazminatının ……. Tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini  talep ederiz.

                                                                                                   DAVACI VEKİLİ

HUKUKİ YARDIM ALMAK VE AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN İLE GÖRÜŞMEK İÇİN RANDEVU ALABİLİRSİNİZ.

İletişim: 0542 761 8406

E-mail: av.ibrahimhalilaydin@gmail.com

Atatürk Bulvarı Urfa İşhanı Kat:2 No: 217 Haliliye/ Şanlıurfa

Av. İbrahim Halil Aydın

                                                                         

Kıdem İhbar Tazminatı

Kıdem İhbar Tazminatı” için bir görüş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön